Veřejná zakázka: BP PP Malše 0,000-0,260 ř.km

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001221
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4497
Systémové číslo: P15V00004493
Evidenční číslo zadavatele: 954/2014/020
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.02.2014
Nabídku podat do: 06.03.2014 09:30
Otevírání obálek: 06.03.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP PP Malše 0,000-0,260 ř.km
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Jedná se o vodní tok PP Malše. Koryto tohoto vodního toku je v korytě přírodním. Tento vodní tok je ve správě PVL. Břehové porosty se nachází na pozemku p.č. 1822/4 k.ú. Mostky v příslušnosti hospodařit pro LČR, s.p. Porosty jsou tvořeny převážně vrbou sp. Stromy jsou nakloněné nad nemovitosti (parkoviště, provozní budovy zahradnictví). Budou pokáceny nebo upraveny objednatelem vyznačené dřeviny břehového porostu na pozemku 1822/4 v k. ú. Mostky, následně odvětveny, větve spáleny (nehroubí). Vyznačené přestárlé vrby budou upraveny řezem na hlavu.

Celkový počet odstraňovaných dřevin viz. výkaz výměr.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.

Dřevní hmota náležící vlastníkovi pozemku, jímž jsou Lesy ČR, s.p., bude zhotovitelem akce odkoupena za ceny níže uvedené.
Součástí nabídky bude cena surového dříví za m3 - surových kmenů v celých délkách – za kterou bude realizován prodej této dřevní hmoty zhotoviteli. Minimální nabídková cena za dříví je stanovena dle druhu dřevin takto: vrby 250,-Kč, měkké listnaté 450,- Kč a jehličnaté 650,- Kč, tvrdé listnaté 1000,- Kč. Ceny jsou uvedeny za m3 bez DPH
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu.
Akce byla povolena Městským úřadem Kaplice dne 19. 2. 2014, č.j. MěÚK/04089/2014.

Na stavbu byly vydány:
Souhlas se zásahem do VKP č.j. MěÚK/01908/2014 ze dne 23. 1. 2014

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 157 825 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky