Veřejná zakázka: Prodloužení LC Nouzov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001966
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4605
Systémové číslo: P15V00004600
Evidenční číslo zadavatele: S928/2014/108
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.04.2014
Nabídku podat do: 16.04.2014 08:00
Otevírání obálek: 16.04.2014 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Prodloužení LC Nouzov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Směrové vedení sleduje současnou trasu cesty, která je v celé délce bez výrazných směrových oblouků. Šířka lesní cesty je v řešeném úseku cca 2,5-3,0m s dostatečným prostorem pro její rozšíření na 3,5m.
Návrh úpravy předpokládá zvýšení únosnosti lesní cesty doplněním jejího podkladu kamenivem a štěrkodrtí. Směrové vedení trasy zůstane zachované. Na začátku trasy v místě napojení na asfaltovou cestu bude v délce cca 20m povrch vozovky z penetračního makadamu. Na začátku cesty vlevo je navržená úprava zpevnění stávající skládky. Povrch skládky bude nejprve vyrovnán úpravou pláně a následně zpevněn vrstvou ze štěrkodrti.
Krajnice budou provedeny ze zeminy z drobných odkopávek v průběhu trasy lesní cesty.
Vlastní lesní cesta je v celé délce navržena se šířkou vozovky 3,5m, s krajnicemi šířky 0,5m. Na začátku trasy, v místě napojení na asfaltovou lesní cestu, bude vozovka provedena z penetračního makadamu.
S ohledem na geologické a místní poměry v trase a dopravní zatížení bylo navrženo provozní zpevnění cesty z těchto konstrukčních vrstev:
km 0,00 - 0,020
- asfaltové nátěry 1,5 a 1,8kg/m2
- penetrační makadam tl.10cm
- posyp kamenivem drc. v množství 35kg/m2
- podklad z kameniva 32-63mm tl.15 cm 70MPa
- podklad z kameniva 63-125mm tl.20 cm 50MPa
- zemní pláň 30MPa

km 0,020-0,820
- posyp lomovými výsivkami v množství 25kg/m2
- vozovka ze štěrkodrti tl.10cm
- podklad z kameniva 32-63mm tl.15 cm 70MPa
- podklad z kameniva 63-125mm tl.20 cm 50MPa
- zemní pláň 30MPa

Hutnění pláně lesní cesty i jednotlivých vrstev vozovky je nutné doložit hutnící zkouškou. Uvedené tloušťky vrstev jsou již po zhutnění. Hutnění je nutné provádět odpovídající technikou kontinuálně již při navážení materiálu jednotlivých vrstev. Za hutnění nelze považovat průjezd nákladních vozidel navážejících materiál.
Odvodnění lesní cesty je řešeno úpravou příčného sklonu tak, aby povrchová voda mohla odtékat po terénu. V km 0,00-0,070 a 0,650-0,820 vpravo bude obnoven silniční příkop. V km 0,670 je pak nutné pročistit stávající příkop, který odvádí vodu od cesty v délce cca 30m.
V km 0,020-0,300 a 0,670-0,820 jsou pro ochranu povrchu vozovky před erozí navrženy svodnice z betonových obrubníků osazených na ležato s mezerou 10cm. Tyto svodnice jsou uloženy šikmo přes vozovku pod úhlem 45° do betonového lože.
V trase komunikace jsou na základě pochůzky s investorem zpevněny vybrané hospodářské sjezdy pro nájezdy na jednotlivé linky a napojení stávajících zemních cest.
V průběhu trasy jsou zpevněny stávající hospodářské sjezdy pro přístup do okolních porostů. Tyto sjezdy jsou v km 0,173 L, 0,271 P, 0,437 L, 0,543 P, 0,638 L. Zpevnění těchto sjezdů je navrženo ze štěrkodrti tl.20cm.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 220 323 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tábor

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, Rudolfovská 88/202, 371 36 České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky