Veřejná zakázka: Výstavba LC Sedlická alej

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00002051
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4614
Systémové číslo: P15V00004609
Evidenční číslo zadavatele: S928/2014/117
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.04.2014
Nabídku podat do: 07.05.2014 08:00
Otevírání obálek: 07.05.2014 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba LC Sedlická alej
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Řešená lesní cesta zpřístupňuje oddělení 958 v jihovýchodní až centrální části Sedlické obory. V současné době je cesta využívána pouze jako traktorová linka a nesplňuje požadavky pro pohyb nákladní a osobní dopravy. Vzhledem k zachování historických průhledů bude stávající linka vyrovnána dle vyznačené osy komunikace. V části 0,00-0,246km je stávající linka částečně zpevněna až k přilehlému krmelišti černé zvěře, které je taktéž částečně zpevněno kamenivem. Na trase, kde ke komunikace přiléhá krmeliště bude cesta rozšířena o 2 metry na každou stranu, konkrétně se jedná o úsek 0,200-0,246km. V úseku 0,246-0,594km je komunikace bez jakéhokoliv zpevnění. Podloží v této části je značně nestabilní, především jílovitého podkladu. Na 320. metru křižuje komunikaci stávající vodoteč. Na té bude zhotoven trubní sjezd o délce 10 metrů, osazený čely z lomového kamene, který bude zpevněn cementovou maltou. Vzhledem k možnému zanesení přítomnou černou zvěří, bude zhotoven z železobetonových trub o průměru 80cm aby byla zjednodušena jeho údržba. Vodoteč bude pročištěna cca 25 metrů na každou stranu od propustu. Propust se nachází v silně podmáčeném a sníženém úseku. V těchto místech bude od 0,286-0,380km provedena výměna materiálu o mocnosti 30cm. Bude použit vhodný netřídění materiál z lomu, frakce 0-125mm, popřípadě 0-150mm. V úseku 0,250-0,594km je za potřebí odstranění nánosů hrabanky a bahna v rozsahu minimálně 20cm. Po upravení plání bude použita geotextílie, aby nedocházelo k promíchávání spodního jílovitého podloží s konstrukčními vrstvami. V celém tomto úseku bude zhotoven násyp z vhorného materiálu o zrnitosti 0-125mm. Průměrná mocnost této konstrukční vrstvy bude 0,65m v místě s výměnou podloží a 0,3m ve zbylém úseku komunikace. Budou zřízeny nové odvodňovací stoky o šířce dna min. 20cm a hloubkou 40cm a to v úseku 0,270-0,400km na levé straně cesty a 0,270-0,545km na pravé straně. Odstraněný materiál ze zemních prací bude z části uložen podél tělesa cesty a z části převezen do přilehlého okolí. Konstrukce lesní cesty bude dále zhotovena z kameniva drceného frakce 0-63mm a uzavřena štěrkodrtí. Na konci komunikace ve staničení 0,590km bude zřízen železný rošt pro zabránění přecházení černé zvěře do dančí a jelení části obory a naopak. Rošt bude zřízen dle stávajících roštů o rozměrech 4x6m (šířka x délka) a bude zhotoven z 9 ,,I“ profilů o výšce 20cm s betonovou patkou, 54 lešenářských trubek o prům. 48mm, 2 základové železobetonové prahy a 2 podpůrné prahy. Viz. foto v příloze této zprávy. Při stavbě komunikace bude kladen důraz především na dokonalé odvedení srážkové vody mimo těleso lesní cesty. V celé délce lesní cesty bude mít koruna oboustranný sklon a to min. 4%. Vzhledem k faktu, že se jedná o oboru s černou zvěří, bude taktéž požadováno dokonalé zhutnění konstrukce, aby nedocházelo k jejímu poškozování prasaty. Zadavatel si po zhotoviteli vyžaduje dodatečné zhutnění a urovnání konstrukce do konce roku 2014.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 894 004 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Prachatice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, Rudolfovská 88/202, 371 36 České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky