Veřejná zakázka: Lesní cesta Malše

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00002096
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4620
Systémové číslo: P15V00004615
Evidenční číslo zadavatele: S928/2014/119
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.04.2014
Nabídku podat do: 16.04.2014 08:00
Otevírání obálek: 16.04.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lesní cesta Malše
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Navržená trasa lesní cesty navazuje na stávající nezpevněnou odvozní linku. Rozšíření stávající odvozní linky na požadovanou kategorii 2L 4,0/30, úprava odvodnění a směrových oblouků není možná bez zářezu do přilehlého svahu a zásahu do okolního lesního porostu.
Odstranění pařezů je součástí stavby.

Směrové vedení - je patrné ze situace 1 : 1000, oblouky jsou navrženy kruhové o poloměru od 50 do 400 m. Poloměry oblouků na rozjezdu lesní cesty v km 1,264 ( točna tvaru „T“ ) jsou 20,- m. Vozovka v obloucích bude rozšířena od 0,30 m do 0,79 m podle poloměru oblouků. Poloměry oblouků na ZÚ jsou navrženy 15,- m.

Šířkové uspořádání - lesní cesta je navržena na kategorii 2L 4,0/30 dle ČSN 736108 , volná šířka komunikace 4,- m, základní šířka vozovky 3,- m s oboustrannými zemními krajnicemi š. 0,5 m. Příčný sklon vozovky je v přímé střechovitý 3 %, v obloucích jednostranný podle poloměru oblouků, sklon zemní pláně 3%, sklon zpevněných krajnic 6%.

Výškové uspořádání - niveleta nové cesty vychází ze sklonu odvozní linky a potřeby co nejmenšího rozsahu zemních prací a zásahu do okolního lesního porostu.
Podélný sklon je navržen od 1 % do 14,3% ( na krátkém úseku ). Zakružovací oblouky mají poloměr od 360 do 1800 m.

Konstrukce vozovky - na upravenou a zhutněnou pláň ( Edef2 = 45 MPa ) bude v celé trase položena konstrukce vozovky:
- posyp lomovými výsivkami 35 kg/m2
- kamenivo drcené fce 32 - 63 100 mm
- vibrovaný štěrk 180 mm
- štěrkodrť fce 0 - 63 200 mm
------------
celkem 480 mm


Odvodnění lesní cesty - povrchové vody jsou svedeny podélným a příčným sklonem v zářezu přes cestu do terénu pod cestou, v převážně části stavby do jednostranného příkopu trojúhelníkového tvaru, který je vyspádován k novým propustkům. Hloubka dna příkopu je min. 20,- cm pod úrovní pláně. Propustky jsou navrženy z trub PVC korugovaných SN - 8 DN 400 - 800. Čela propustků budou vyzděna z lomového kamene, vtoky propustků se stálým přítokem budou zpevněny dlažbou z lomového kamene do betonového lože.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 957 454 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ České Budějovice, Rudolfovská 88/202, 37136 České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky