Veřejná zakázka: Lubě v km 15,960 - 15,710

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001180
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 466
Systémové číslo: P15V00000466
Evidenční číslo zadavatele: S952/2012/011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.05.2012
Nabídku podat do: 23.05.2012 10:00
Otevírání obálek: 23.05.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lubě v km 15,960 - 15,710
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o údržbu (čištění koryta toku a retenčního prostoru stupně, oprava kamenných stupňů, dlažeb a záhozů a obnova dřevěných stupňů) vodního toku Lubě v km 15,710-15,960 v intravilánu obce Lubě, která bude realizována dle projektové dokumentace vypracované firmou Ing. Provazník Petr – PRIS se sídlem ve Slavkově u Brna, z listopadu 2011. Akce bude realizována za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, správními akty, souhlasem s provedením ohlášené stavby MÚ Blansko OŽP, č.j.MBK 2606/2012 ze 26.1.2012 a závazným stanoviskem MÚ Blansko OŽP, č.j. MBK 51063/2011/ŽP/Kn z 12.12.2011 a za podmínek vyjádření všech dotčených účastníků – viz dokladová část PD.
Součástí dodávky bude vypracování dokumentace skutečného provedení a dokumentace skutečného zaměření stavby. Dále budou předloženy doklady vyplývající ze zadávací dokumentace a smlouvy o dílo.
Zakázka bude vyhotovena dle výše uvedené poskytnuté stavební dokumentace.
Podepsaný návrh smlouvy o dílo doplněný o identifikační údaje, cenová nabídka je nedílnou součástí nabídky uchazeče. Tato podmínka je závazná a její nesplnění je důvodem k vyloučení uchazeče z výběrového řízení.
Zvláštní podmínky : uložení sedimentů na pozemcích ve vlastnictví obce Lubě a slovení rybí obsádky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 850 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky