Veřejná zakázka: HB Sedlec

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00002559
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4673
Systémové číslo: P15V00004668
Evidenční číslo zadavatele: S954/2014/035
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.07.2014
Nabídku podat do: 17.07.2014 09:30
Otevírání obálek: 17.07.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: HB Sedlec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem akce je oprava financovaná Lesy České republiky, s.p. z části programem o provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 zákona číslo 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a z části z vlastních prostředků Lesů České republiky s.p. Rozsah prací dle projektové dokumentace HB SEDLEC se týká jen části neinvestiční a konkrétně stavebních objektů: SO3; SO4; SO5 a SO6.
Předmětem akce je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo HB SEDLEC, a to dle projektové dokumentace zpracované autorizovanou osobou Ing. Milanem Jíchou, projektová činnost ve stavebnictví, K pecím 12, 323 00 Plzeň (dále jen „projektová dokumentace“) a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a smlouvou o dílo.
Akce je rozdělena na 4 objekty:
SO-3 Oprava koryta M 349,5 – 858,2
SO-4 Oprava stupně ve dně M 426,0
SO-5 Oprava stupně ve dně M 729,0
SO-6 Oprava stupně ve dně M 843,0
Práce budou spočívat v dílčích opravách koryta Tymákovského potoka a to nátrží, s místní úpravou profilu a oprav stávajících stupňů ve dně a to od sportoviště v obci Sedlec u ocelové lávky po soutok s Lhůteckým potokem v délce 508,7 m.
V rámci stavby budou respektovány a dodrženy podmínky pro realizaci stavby, které jsou stanoveny v ve sdělení o ohlášení udržovacích prací, vydaném Magistrátem města Plzně, odborem stavebně správním, pod zn.: SZ MMP/236113/13/ŠOR; č. j.: MMP/257639/13, ze dne 11.12.2013, v rozhodnutí o provedení opatření ve veřejném zájmu podle § 35 odst. 1 zákona číslo 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), vydaném Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem životního prostředí, pod č. j.: ŽP/395/14, ze dne 12.2.2014, s nabytím právní moci dne 25.3.2014, společné závazné stanovisko do územního řízení, vydané Magistrátem města Plzně, odborem životního prostředí pod zn. SZ MMP/250173/13; č.j.: MMP/250173/13 ze dne 9.12.2013, jakož i ve vyjádření všech dalších dotčených orgánů státní správy, organizací správců sítí, fyzických a právnických osob, jež jsou součástí projektové dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Sedlec u Starého Plzence, Lhůta u Tymákova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 442 101 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-město

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov 256 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky