Veřejná zakázka: Chlumský potok v km 0,400 - 1,470

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003775
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4836
Systémové číslo: P15V00004831
Evidenční číslo zadavatele: S952/2014/059
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.06.2014
Nabídku podat do: 02.07.2014 08:00
Otevírání obálek: 02.07.2014 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Chlumský potok v km 0,400 - 1,470
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Předmětem úpravy je vodní tok Chlumský potok v intravilánu i extravilánu města Letovice městské části Slatinka. Upravovaný úsek má délku 1070 m. Účelem stavby je zvětšení kapacity toku, aby nedocházelo k zaplavování přilehlých nemovitostí. Koryto toku je navrženo na průtok Q20. Niveleta koryta vodního toku bude stabilizována pomocí kamenných pasů z lomového kamene. Rovněž budou vybudovány 3 ks dřevěných pasů v místech se špatnou přístupností. Podélné opevnění koryta bude provedeno kamennou rovnaninou nebo kamennou patkou.
Stavba je rozdělena do tří stavebních objektů.
- SO-01 Spodní úsek
- SO-02 Horní úsek
- SO-03 Přeložka kabelů O2
Tato veřejná zakázka je financována ze zdrojů EU z Programu rozvoje venkova.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 122 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky