Veřejná zakázka: Oprava a rekonstrukce l.c. Kotel

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004120
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4868
Systémové číslo: P15V00004863
Evidenční číslo zadavatele: S911/2014/355
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.07.2014
Nabídku podat do: 18.07.2014 09:00
Otevírání obálek: 18.07.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a rekonstrukce l.c. Kotel
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava a rekonstrukce LC Kotel
HIM: 700321
Kategorie LC: 1L/3,5/30
Konstrukce vozovky: Jedná se o obslužnou, účelovou komunikaci, která slouží pro trvalý provoz vozidel pro účely hospodaření v lesních porostech.
Jedná se o stávající živičnou vozovku šířky 3,5, penetrační makadam.
Délka opravovaného úseku: větev A km 2,375 km, větev B 0,188 km.
Nadmořská výška 550 m.n.m.
Současný stav lesní cesty: Zatravněné krajnice vozovky. Pomístné výtluky a vyjeté koleje, místy vozovka rozpraskaná a rozdrolená. Propusty narušeny provozem, příkopy zaneseny a zarostlé keři a náletovými dřevinami. Stávající hospodářské sjezdy a skládky dříví narušeny vodní erozí a podmáčeny.
Majetkoprávní vztahy: Lesní cesta Kotel se nachází 100% na pozemcích Lesů ČR s.p.,LS Albrechtice. Opravou a rek.nebudou narušeny cizí majetky ani dotčeny cizí zájmy.
Statut využívání krajiny: Oprava lesní cesty nemá negativní vliv na životní prostředí, na stavbu budou použity pouze přírodní materiály, kámen, štěrk a bezfenolické živice. Cílem je zpřístupnit lesní porosty tak, aby byly co nejméně narušeny zájmy ochrany přírody a ochrany podzemních vod. Bez omezení CHKO.
Technické řešení: Zemní práce zahrnují odstranění křovin, odstranění pařezů. Nánosy na krajnicích budou strženy oboustranně. Povrch vozovky se očistí od bláta a prachu, dvojnásobné čištění středu. Výtluky : výtluky 1% z celkové plochy, 2375m*3.5*0.01
Krajnice : po stržení travnatého nánosu budou krajnice vyspraveny živičným spojovacím postřikem.
Vyjeté koleje: je nutno pomístně doplnit živičnou obalovanou směsí.Nezpevněné a propadlé krajnice je nutno doplnit podkladním kamenivem obalovaným živicí.
Konstrukce vozovky:1. větev A Obrusná vrstva z ACO 11 tl.40mm, ložná vrstva z ACP 16 tl. 6 mm. 2 x spojovací nátěr.
Stávající hosp.sjezdy a skládky budou zpevněny ŠDb; štěrkodrť 0/63.
Skládky dříví budou odvodněny.
Přetahy budou ve dvou místech vyloženy panely 14 ks.
2. větev B : doplnění provozního zpevnění, vyspravení vyjetých kolejí. Kryt posyp kamenivem štěrkodrtí se zhutněním.

U obou větví: - podélné odvodnění: se zajistí pročištěním stávajícího levo i pravostranného příkopu. Dobudovány budou nové příkopy a ocelové swvodnice v rámci rekonstrukce.
- příčné odvodnění : bude zajištěno opravou a pročištěním stávajících propustů a svodnic. V podmáčených místech budou vybudovány nové propusty, korugované trouby DN 600.
Ukončení komunikace bude zakončeno 8 m svodnicí.


Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 797 814 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek Místek, Nádražní č.p. 2811, 3.patro, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky