Veřejná zakázka: Zeměměřické činnosti včetně majetkoprávního vypořádání - Šumperk

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004471
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4999
Systémové číslo: P15V00004994
Evidenční číslo zadavatele: 957/2014/045
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.07.2014
Nabídku podat do: 14.07.2014 09:00
Otevírání obálek: 14.07.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zeměměřické činnosti včetně majetkoprávního vypořádání - Šumperk
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vytyčení navrženého průběhu stavby dle projektové dokumentace před zahájením stavby a její úprava a zaměření dle požadavků správce toku, zaměření dokončené stavby dle požadavku správce toku, vytyčení vlastnických hranic dotčených pozemků, vytyčení záborů pozemků dle požadavků správce toku, vyhotovení geometrických plánů liniové stavby popř. z liniového GPL vyhotovení geometrických plánů pro jednotlivé výkupy (dle počtu účastníků), stabilizace dotčených stávajících a nových hranic dle požadavků správce toků. Vytyčení a zpracování geometrického plánu pro účel zřízení věcného břemene dle projektové dokumentace. Projednání geometrického plánu s vlastníky dotčených pozemků, zajištění souhlasů všech vlastníků se zápisem GPL, tj. souhlasů s dělením pozemků, se změnou kultury, s vynětím ze ZPF, PUPFL, zajištění znaleckého posudku (určení ceny administrativní a v čase a místě obvyklé) pro výkupy pozemků a zřízení věcného břemene, vypracování, uzavření kupních smluv a návrhů na vklad do katastru nemovitostí a zajištění podpisů ze strany prodávajících (počet vyhotovení: počet účastníků +1x s ověřeným podpisem).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky