Veřejná zakázka: Ohrobecký potok ř. km 0,000-1,500 PŠ 2013 PD včetně výkonu AD

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004889
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5059
Systémové číslo: P15V00005054
Evidenční číslo zadavatele: S954/2014/075
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.08.2014
Nabídku podat do: 10.09.2014 10:00
Otevírání obálek: 10.09.2014 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ohrobecký potok ř. km 0,000-1,500 PŠ 2013 PD včetně výkonu AD
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava opevnění Ohrobeckého potoka, které bylo poškozeno při povodni z června 2013. Oprava opevnění je navržena v rozsahu: oprava porušeného opevnění dopadišť pod jednotlivými kamennými stupni a opevnění břehů, dále odstranění nánosů a náletových dřevin zasahující do průtočného profilu. Oprava spočívá v rozebrání vytipovaných poškozených kamenných dopadišť a nové vyskládání kamenů o tloušťce 0,5m - štětovitě do štěrkového lože (frakce 4-32) tl. 0,15m. Dále pak doplnění chybějícího podélného opevnění a v přeskládání poškozených míst podélného opevnění.
Stavba je členěna na dva stavební objekty:
SO 01 – oprava opevnění
SO 02 – odstranění nánosů
Nakládání s vytěženým materiálem:
Odvoz odtěženého sedimentu a přebytečného výkopku je předpokládán na sběrný dvůr v obci Okrouhlo, kde služby k nakládání s odpady provozuje firma Kapela s.r.o.. Odvozní vzdálenost je předpokládána do 15 km a cena za 1m3 se předpokládá 250,- Kč. Zhotovitel stavby si může odvozní místo přizpůsobit svým technickým i finančním možnostem, ale tuto skutečnost musí v dostatečném předstihu oznámit investorovi a uvést jak a s jakým odpadem či zeminou bude nakládat. Veškeré nakládání se sedimentem a zeminou musí probíhat dle platných zákonů a vyhlášek a to především dle zákona o odpadech.
Na akci bylo vydáno souhlasné stanovisko MěÚ Černošice č.j. MUCE 2191/2014 OZP/Nov ze dne 13.1.2014 a sdělění k ohlášení stavby vydané MěÚ Černošice č.j. MUCE 28171/2014 OZP/V/Zel-ohl ze dne 21.5.2014.
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.
Místo plnění: Ohrobec.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 573 545 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha-západ

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky