Veřejná zakázka: Projektová dokumentace: LP Tresného potoka v km 3,100

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001314
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 521
Systémové číslo: P15V00000521
Evidenční číslo zadavatele: S952/2012/016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.05.2012
Nabídku podat do: 29.05.2012 10:00
Otevírání obálek: 29.05.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace: LP Tresného potoka v km 3,100
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vyhotovení PD k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a PD pro stavební řízení a provádění stavby: „LP Tresného potoka v km 3,100.“ Projekt řeší zkapacitnění a stabilizaci neupraveného úseku toku LP Tresného potoka v km 3,1. Nedílnou součástí předmětu plnění díla je zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o geodetické práce, údaje ČHMÚ, provedení rozborů sedimentů a zemin (podle přílohy č. 9 zákona o odpadech) a splaveninový režim. Zakázka bude vyhotovena dle zadávacího listu projekčních prací (viz zadávací dokumentace), koncept řešení a další technické záležitosti budou projednány na výrobním výboru svolané projektantem do 31.8. 2012. Podepsaný návrh smlouvy o dílo doplněný o identifikační údaje, cenová nabídka a autorský dozor je nedílnou součástí nabídky uchazeče. Tato podmínka je závazná a její nesplnění je důvodem k vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 70 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky