Veřejná zakázka: Jestřábí potok km 0,000-2,140

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006190
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5213
Systémové číslo: P15V00005208
Evidenční číslo zadavatele: S951/2014/110
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 402040
Počátek běhu lhůt: 13.09.2014
Nabídku podat do: 29.09.2014 10:00
Otevírání obálek: 29.09.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jestřábí potok km 0,000-2,140
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Zakázka řeší opravu a rekonstrukci stávajících poškozených objektů příčného a podélného opevnění na vodním toku Jestřábí potok v úseku vymezeném ř. km 0,000-2,140, tedy na délce toku 2140 m. Stavba je členěna na dva stavební objekty:
SO 01 Oprava
• Pomístně bude provedeno rozebrání stávajícího poškozeného opevnění a jeho obnovení rovnaninou výšky 1,0 m. V km 0,450-0,455 na PB bude doplněna pouze pata ve stávajícím opevnění z rovnaniny z lomového kamene
• Oprava 11 ks stávajících stupňů z lomového kamene na MC a stupňů kombinovaných z prefabrikátů IZT a lomového kamene jejich očištěním a přespárováním těles objektů včetně dlažeb ve vývarech stupňů (u stupňů v km 0,413 a 0,474 bude rovněž provedeno částečné rozebrání poškozených částí stupňů a jejich znovu vyzdění a přikotvení k podkladu, dno vývaru bude doplněno kamenným záhozem).

SO 02 Rekonstrukce
• Pomístně budou zrekonstruovány stávající poškozené dřevěné prahy
• Dno bude pomístně doplněno dnovými kamennými pasy
• Břehy budou pomístně doplněny rovnaninou z lomového kamene
• U některých opravovaných kamenných a kombinovaných stupňů z IZT prefabrikátů budou výmoly pod předprahy sanovány skluzovými objekty.
• V km 0,564 a 1,834 jsou stávající zpevňovací betonové prahy a v km 1,133; 1,548 a 1,694 se nacházejí stávající rozplavené skluzy. Tyto objekty budou zajištěny opevněním dna do skluzové úpravy.
• V km 0,818 a 0,916 budou vybudovány nové balvanité skluzy, jejichž plochu bude tvořit balvanitá kaskáda miskovitého tvaru s podélným sklonem 1:10
• V km 1,994 se nachází poškozený srubový stupeň, který bude zachován a bude zajištěn předsazením nového srubového stupně stejné konstrukce

Blíže k technickému řešení v projektové dokumentaci stavby.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace ve stupni DSP/DPS „Jestřábí potok v km 0,000-2,140“ vypracované projekční kanceláří Lesprojekt Krnov s. r. o., Revoluční 76, 794 02 Krnov při dodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení stavby vydaném Městským úřadem Jablunkov, Odborem životního prostředí pod č. j. MEJA 12932/2014 dne 6. 8. 2014. Dále budou dodrženy podmínky stanovené v závazném stanovisku Správy CHKO Beskydy k zásahu do VKP vydaného pod č. j. 1120/BE/2014 dne 28. 4. 2014, podmínky v rozhodnutí CHKO Beskydy, vydaného pod č. j. 1693/BE/14 ze dne 16. 4. 2014 o povolení výjimky ze zákazu u zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin (vranka pruhoploutvá) a podmínky ve vyjádřeních všech ostatních dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 6 526 846,- Kč
Místo plnění: k. ú. Dolní Lomná, obec Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 526 846 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky