Veřejná zakázka: Provádění geodetických prací (rámcová smlouva)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006280
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5223
Systémové číslo: P15V00005218
Evidenční číslo zadavatele: 099/2014/129
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 498083
Počátek běhu lhůt: 05.03.2015
Nabídku podat do: 23.04.2015 10:00
Otevírání obálek: 23.04.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění geodetických prací (rámcová smlouva)
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění částí 1 - 13 veřejné zakázky, resp. předmětem dílčích smluv uzavíraných na základě Rámcové smlouvy je provádění geodetických prací spočívajících zejména v následujících činnostech: a) vytýčení navrženého průběhu trasy stavby, b) úprava průběhu trasy stavby dle pokynů odpovědného zaměstnance Objednatele, c) vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků, d) vyhotovení geometrického plánu pro grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného, e) vytýčení vlastnických hranic, f) stabilizace bodu plastovým mezníkem, dřevěným kolíkem, hřebem a ocelovou trubkou, g) vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, g) další geodetické práce neuvedené výše.
Předmětem plnění částí 14 – 26 veřejné zakázky, resp. předmětem dílčích smluv uzavíraných na základě Rámcové smlouvy jsou primárně práce spočívající v těchto činnostech:
a) zajištění souhlasů orgánů státní správy [např. souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku, změnou druhu pozemku nebo rozhodnutí orgánu životního prostředí (OŽP) o vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL), atd.],
b) zrušení omezení vlastnického práva (např. zástavní právo, exekuce),
c) projednání a zajištění uzavření majetkoprávní smlouvy a smlouvy o zrušení práva věcného břemene včetně vkladu do katastru nemovitostí.
Dále je předmětem plnění částí 14 – 26 veřejné zakázky provádění geodetických prací spočívajících v níže uvedených činnostech, které s činnostmi uvedenými shora pod písmeny a) – c) souvisejí. Jedná se o tyto geodetické práce: • vytýčení navrženého průběhu trasy stavby,
• úprava průběhu trasy stavby dle pokynů odpovědného zaměstnance zadavatele, • vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků,
• vyhotovení geometrického plánu pro grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného, • vytýčení vlastnických hranic, • stabilizace bodu plastovým mezníkem, dřevěným kolíkem, hřebem a ocelovou trubkou, • vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, • další geodetické práce výše neuvedené. Vždy však bude předmětem plnění částí 14 – 26 veřejné zakázky některá z činností směřujících k majetkoprávnímu vypořádání (písmena a) až c) výše). Blíže viz zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 39 125 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna LČR, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy