Veřejná zakázka: Projektová dokumentace: Údržba rajon č. 209 II.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001321
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 524
Systémové číslo: P15V00000524
Evidenční číslo zadavatele: S952/2012/017
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.05.2012
Nabídku podat do: 29.05.2012 11:00
Otevírání obálek: 29.05.2012 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace: Údržba rajon č. 209 II.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět zakázky je složen ze tří částí – projektových dokumentací:
a)„Habrovanský potok ř km 0,380 – 0,565“
Jedná se o údržbové práce na neupraveném toku. V předmětném úseku bude koryto vyprofilováno do lichoběžníkového tvaru o minimální kapacitě koryta odpovídající kapacitě v úseku pod km 0,380. Svahy budou osety. Při těchto pracích bude potřeba skácet některé stávající dřeviny a odstranit pařezy. Bude zjištěn vlastník betonového objektu sloužící k nadržení hladiny vody a jeho potřeba a oprávněnost ponechání tohoto díla, v opačném případě bude navrženo jeho odstranění.
Objednateli budou předloženy výsledky analýzy sedimentu pro možnost uložení na zemědělskou půdu. Dle výsledku lze sediment ukládat na ZPF. Dle výsledků rozborů bude rozhodnuto o uložení sedimentu Jako nejvhodnější místo k uložení bude bráno místo s nejnižšími náklady za uložení (dopravní vzdálenost, poplatek za uložení, úprava ploch …)Uložení sedimentu bude přednostně písemně projednáno s Městem Rousínov.
b) „Mouřínovský potok v km 3,500 – 4,280 a jeho pravostranný přítok “
Jedná se o údržbové práce na upraveném toku. Projekt bude členěn na dva stavební objekty (dle evidovaného dlouhodobého majetku).
Stavební objekt SO 01 Mouřinovský potok v km 3,500-4,280
Z koryta toku budou v celém úseku odstraněny nánosy, koryto bude upraveno do lichoběžníkového tvaru se sklony svahů 1:1,5. Šířka dna Mouřínovského potoka po pravostranný přítok „odpad ze Žlebu “bude 100 cm, nad přítokem 60 cm (profil dle původního projektu - vybranému zhotoviteli bude poskytnuta kopie výkresů). Svahy nad případným opevněním budou osety travním semenem.
Stavební objekt SO 02 Odpad ze Žlebu (od zaústění do Mouřínovského potoka po vyústění trubní drenáže)
Z koryta toku budou v celém úseku odstraněny nánosy, koryto bude upraveno do lichoběžníkového tvaru se sklony svahů 1:1,5 , šířka dna 60 cm (profil dle původního projektu- vybranému zhotoviteli bude poskytnuta kopie výkresů). Svahy nad případným opevněním budou osety travním semenem. Zděné stupně na pravobřežním přítoku „odpad ze Žlebu“ budou zajištěny kamenným záhozem uloženého do tvaru skluzu o hmotnosti jednotlivého kamene 80-200 kg.
PD bude řešit dotčení vyústění kanalizací, objektu odběru vody k požárním účelům a zaústění přítoků. Objednateli budou předloženy výsledky analýzy sedimentu pro možnost uložení na zemědělskou půdu. Dle výsledku lze sediment ukládat na ZPF. Dle výsledků rozborů bude rozhodnuto o uložení sedimentu Jako nejvhodnější místo k uložení bude bráno místo s nejnižšími náklady za uložení (dopravní vzdálenost, poplatek za uložení, úprava ploch …) Uložení sedimentu bude přednostně písemně projednáno s obcí Mouřínov.
c) „Vážanský potok ř km 0,035 – 0,080“
Jedná se o údržbové práce na upraveném toku. V předmětném úseku bude koryto vyprofilováno do lichoběžníkového tvaru o minimální kapacitě koryta odpovídající kapacitě v úseku pod km 0,080. Svahy budou osety. Při těchto pracích bude potřeba ořezat vzrostlou vrbu „na hlavu“.
Objednateli budou předloženy výsledky analýzy sedimentu pro možnost uložení na zemědělskou půdu. Dle výsledku lze sediment ukládat na ZPF. Dle výsledků rozborů bude rozhodnuto o uložení sedimentu Jako nejvhodnější místo k uložení bude bráno místo s nejnižšími náklady za uložení (dopravní vzdálenost, poplatek za uložení, úprava ploch …). Uložení sedimentu bude přednostně písemně projednáno s obcí Mouřínov.
Nedílnou součástí předmětu plnění díla je zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zakázka bude vyhotovena dle zadávacích listů projekčních prací (viz zadávací dokumentace), koncept řešení a další technické záležitosti budou projednány na výrobním výboru svolané projektantem do 30.06.2012. Podepsaný návrh smlouvy o dílo doplněný o identifikační údaje, cenová nabídka a autorský dozor je nedílnou součástí nabídky uchazeče. Tato podmínka je závazná a její nesplnění je důvodem k vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 80 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vyškov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky