Veřejná zakázka: Blatný - obnova přehřážky v km 0,580 a Ropičný - obnova přehrážky v km 0,750

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006364
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5261
Systémové číslo: P15V00005256
Evidenční číslo zadavatele: S951/2014/113
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.09.2014
Nabídku podat do: 26.09.2014 10:00
Otevírání obálek: 26.09.2014 11:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Blatný - obnova přehřážky v km 0,580 a Ropičný - obnova přehrážky v km 0,750
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o sdruženou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce charakteru úprav vodních toků, která zahrnuje 2 stavby, v rámci nichž bude provedena obnova protržených srubových přehrážek na vodních tocích Blatný a Ropičný v k. ú. Morávka. Dojde tak k obnově stabilizace koryt toků nad propustky lesních komunikací, které tyto toky křižují a jdou v souběhu.

Blatný – obnova přehrážky v km 0,580:
V ř. km 0,580 se nachází v korytě toku pozůstatky srubové přehrážky, která měla zajišťovat jeho stabilitu v místě před nátokem do propustku pod lesní komunikací. V rámci udržovacích prací bude provedena obnova protržené srubové přehrážky, která bude chránit most lesní cesty před splaveninami. S ohledem na trvanlivost bude konstrukce přehrážky z betonu, viditelný povrch přehrážky bude obložen kamenem. Výška přehrážky je 2,6 m. Dopadiště pod přehrážkou bude z velkých kamenů bez urovnání povrchu, tj. s maximální drsností. V ose přehrážky nad základy bude v tělese vybudován otvor výšky 1,0 m, nad ním pak budou souměrně umístěna dvě okna o rozměrech 0,3 x 0,4 m.

Ropičný – obnova přehrážky v km 0,750:
V ř. km 0,750 se nachází v korytě toku pozůstatky srubové přehrážky, která zajišťovala jeho stabilitu před nátokem do propustku pod lesní komunikací. V rámci udržovacích prací bude provedena obnova protržené srubové přehrážky, která bude znovu chránit most lesní cesty před splaveninami. S ohledem na trvanlivost bude konstrukce přehrážky stejně jako v případě Blatného potoka z betonu, viditelný povrch přehrážky bude obložen kamenem. Výška přehrážky je 2,3 m. Dopadiště pod přehrážkou bude z velkých kamenů bez urovnání povrchu, tj. s maximální drsností. V ose přehrážky nad základy bude v tělese vybudován otvor výšky 1,0 m, nad ním pak budou souměrně umístěna dvě okna o rozměrech 0,3 x 0,4 m.

Podrobnější popis technického řešení této sdružené zakázky je uveden v projektové dokumentaci jednotlivých staveb.

Zakázka bude provedena kompletně dle projektových dokumentací pro stavební povolení a realizaci stavby zpracovaných firmou Ing. Jaroslav Valoušek - VALES, Valašské Meziříčí, zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Valoušek, a to při dodržení podmínek stanovených v níže uvedených rozhodnutích:

Blatný:
- stavební povolení č. j. MMFM 90269/2014 vydané dne 18. 7. 2014 Magistrátem města Frýdku-Místku, OŽPaZ,
- Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů pro ohrožené zvláště chráněné druhy živočichů, vydané Správou CHKO Beskydy pod č. j. 01790/BE/14 ze dne 23.4.2014,
- Rozhodnutí o dočasném odnětí pozemku plnění funkcí lesa č. j. MMFM 5906/2014 vydané dne 28. 5. 2014 Magistrátem města Frýdku-Místku, OŽPaZ,
- Závazné stanovisko SCHKO Beskydy č. j. 659/BE/2014 ze dne 9. 5. 2014

Ropičný:
- stavební povolení č. j. MMFM 90333/2014 vydané dne 18. 7. 2014 Magistrátem města Frýdku-Místku, OŽPaZ,
- Rozhodnutí o dočasném odnětí pozemku plnění funkcí lesa č. j. MMFM 50575/2014 vydané dne 14. 5. 2014 Magistrátem města Frýdku-Místku, OŽPaZ,
- Závazné stanovisko SCHKO Beskydy č. j. 363/BE/2014 ze dne 21. 3. 2014

Dále budou respektovány podmínky vyjádření všech ostatních dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 5 433 tis. Kč
Místo plnění: č. h. p. 2-03-01-0410, k. ú. Morávka, obec Morávka, okres Frýdek – Místek, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 433 136 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky