Veřejná zakázka: Vranovský potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007081
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5329
Systémové číslo: P15V00005324
Evidenční číslo zadavatele: S952/2014/119
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.10.2014
Nabídku podat do: 20.10.2014 08:00
Otevírání obálek: 20.10.2014 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vranovský potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků.
Předmětem stavby je stabilizace podélného sklonu toku Vranovský potok příčnými prahy, aby nedocházelo k zahlubování tohoto toku a tvorbě nátrží. Stavba se nachází v intravilánu obce Svatá Kateřina. Dále je v rámci akce jako samostatný objekt řešena rekonstrukce čela mostku místní komunikace v km 0,120 (ř. km 0,780). Realizace tohoto objektu bude hrazena obcí Šebrov-Kateřina.

Členění stavby na dva stavební objekty:
SO 01 - Stabilizace podélného profilu toku (příčné kamenné prahy a kamenné záhozy ve dně) - hradí Lesy ČR, s.p.a to včetně ostatních a vedlejších nákladů.
SO 02 - Čelo propustku pod komunikací (včetně zábradlí) - hradí Obec Šebrov-Kateřina.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 789 021 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
esy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky