Veřejná zakázka: Zrzávka km 1,500 - 4,500 a Zrzávka km 5,250 - 6,220

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007160
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5346
Systémové číslo: P15V00005341
Evidenční číslo zadavatele: S951/2014/140
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.10.2014
Nabídku podat do: 29.10.2014 10:00
Otevírání obálek: 29.10.2014 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zrzávka km 1,500 - 4,500 a Zrzávka km 5,250 - 6,220
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o sdruženou veřejnou zakázku malého rozsahu na údržbové stavební práce charakteru úprav vodních toků. Předmětné práce spočívají v odstranění povodňových škod z května 2014 a to v podobě pomístního odtěžení sedimentů z koryta vodního toku Zrzávka a lokálních oprav kamenné dlažby v březích. Zrzávka v celé délce realizace udržovacích prací a obnovy vodního díla protéká intravilánem obce Nový Jičín-Bludovice a Hodslavice. Podrobnější popis plánovaných akcí je patrný z projektových dokumentací udržovacích prací.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle prováděcích projektových dokumentací: „Zrzávka km 1,500 - 4,500“ a „Zrzávka km 5,250 – 6,220" zpracovaných firmou Ing. Jaroslav Groman, Bezručova 879, 742 13 Studénka. Dále budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Práce na odstranění povodňových škod v rámci akce „Zrzávka km 1,500 – 4,500“ byly dle § 83 písm. m) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) oznámeny místně příslušnému orgánu ochrany přírody (MěÚ Nový Jičín) dne 12. 9. 2014. Ve věci zásahu do životního prostředí zvláště chráněného druhu živočicha střevle potoční vydal Krajský úřad MSK Předběžnou informaci ke správním aktům dle zákona č. 114/1992, č.j. MSK 91380/2014 ze dne 7. 8. 2014.

K udržovacím pracím na akci „Zrzávka km 5,250 – 6,220“ bylo MěÚ Nový Jičín, OŽP, vydáno souhlasné sdělení k ohlášení udržovacích prací, č. j.: OŽP/66510/2014, ze dne 18. 9. 2014. K plánované akci bylo vydáno v rámci souhrnného vyjádření odboru životního prostředí souhlasné závazné stanovisko k zásahu do VKP, MěÚ Nový Jičín, OŽP, č. j.: OŽP/58568/2014, ze dne 2. 9. 2014, a dále souhlasné Rozhodnutí, ve věci udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu (střevle potoční), Krajským úřadem MSK, OŽPaZ, č. j.: MSK 112188/2014, ze dne 22. 9. 2014.

Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:
Zrzávka km 1,500-4,500 - 961 tis. Kč,
Zrzávka km 5,250-6,220 - 1 990 tis. Kč,
předpokládaná hodnota celkem – 2 951 tis. Kč
Místo plnění: k. ú. Bludovice u Nového Jičína, Hodslavice, obec Nový Jičín, Hodslavice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 951 339 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky