Veřejná zakázka: Jičínka km 10,500 - 17,000, Jičínka km 14,000 - 16,800 a LP Jičínky v km 20,460

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007161
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5347
Systémové číslo: P15V00005342
Evidenční číslo zadavatele: S951/2014/141
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.10.2014
Nabídku podat do: 06.11.2014 10:00
Otevírání obálek: 06.11.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jičínka km 10,500 - 17,000, Jičínka km 14,000 - 16,800 a LP Jičínky v km 20,460
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o sdruženou veřejnou zakázku malého rozsahu na údržbové stavební práce charakteru úprav vodních toků. Předmětné práce spočívají v odstranění povodňových škod z května 2014 a to v podobě oprav břehového opevnění záhozem z lomového kamene a odtěžení sedimentů z koryta vodního toku Jičínka a levostranného přítoku Jičínky v km 20,460.
U vodního toku Jičínka budou pomístně odstraněny sedimenty a opraveny kamenné záhozy. U levostranného přítoku Jičínky ve Veřovicích bude provedena oprava rovnaniny z lomového kamene a dozděna opěrná stěna. Jičínka v celé délce realizace udržovacích prací protéká intravilánem obce Nový Jičín-Žilina, Životice u Nového Jičína a z části zasahuje do katastru obce Mořkov. LP Jičínky protéká intravilánem obce Veřovice. Podrobnější popis plánovaných akcí je patrný z projektových dokumentací udržovacích prací.
Zakázka bude zhotovena kompletně dle prováděcích projektových dokumentací: „Jičínka km 10,500 - 17,000“ a „Jičínka km 14,000 – 16,800, zpracovaných firmou HydroIdea, s.r.o., Ing. Jerzy Nowak, Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov a „LP Jičínky v km 20,460, zpracované projekční firmou Ing. Jaroslav Valoušek, Hranická 19/419, 757 01 Valašské Meziříčí. Dále budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Práce na odstranění povodňových škod v rámci akce „Jičínka km 10,500 – 17,000“ byly dle § 83 písm. m) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) oznámeny místně příslušnému orgánu ochrany přírody (MěÚ Nový Jičín) dne 12.9.2014. Ve věci zásahu do prostředí, kde se nachází zvláště chráněný druh (střevle potoční) vydal Krajský úřad MSK - Předběžnou informaci ke správním aktům dle zákona č. 114/1992, č.j. MSK 91380/2014 ze dne 7.8.2014.

K udržovacím pracím na akci „Jičínka km 14,000 – 16,800“ bylo MěÚ Nový Jičín, OŽP, vydáno souhlasné sdělení k ohlášení udržovacích prací, č. j.: OŽP/67356/2014, ze dne 22.09.2014. K plánované akci bylo vydáno v rámci souhrnného vyjádření odboru životního prostředí souhlasné závazné stanovisko k zásahu do VKP, MěÚ Nový Jičín, OŽP, č.j.: OŽP/58570/2014, ze dne 02.09.2014., a dále souhlasné Rozhodnutí, ve věci udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu (střevle potoční), Krajským úřadem MSK, OŽPaZ, č. j.: MSK 112189/2014, ze dne 22.09.2014.

Práce na odstranění povodňových škod v rámci akce „LP Jičínky v km 20,460“ byly dle § 83 písm. m) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) oznámeny místně příslušnému orgánu ochrany přírody (MěÚ Frenštát pod Radhoštěm) dne 15.9.2014.

Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:
Jičínka km 10,500 – 17,000 - 611 tis. Kč,
Jičínka km 14,000 – 16,800 - 580 tis. Kč,
LP Jičínky v km 20,460 - 87,9 tis. Kč,
předpokládaná hodnota celkem – 1 278,9 tis. Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 278 783 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky