Veřejná zakázka: PPO Todeňského potoka 0,000 – 0,500 ř.km - PD

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007386
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5371
Systémové číslo: P15V00005366
Evidenční číslo zadavatele: S954/2014/115
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.11.2014
Nabídku podat do: 18.11.2014 09:30
Otevírání obálek: 18.11.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PPO Todeňského potoka 0,000 – 0,500 ř.km - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Jedná se o Todeňský potok ústící do Svinenského potoka. Vodní tok protéká intravilánem osady Nežetice, kde je koryto upravené stavbou „Todeňský p. 0,0 - 0,4 km“. Dále protéká přes lesní porosty a ornou půdu jako koryto přírodní, od 2,0 ř.km je zatrubněn. Zejména v intravilánu Nežetic vodní tok způsobuje při větších průtocích v některých kritických profilech při vybřežení škody na nemovitostech.
V roce 2013 byla zpracována studie odtokových poměrů na Todeňském potoce. Z této studie vyplynuly závěry o úpravu koryta Todeňského potoka v osadě Nežetice. Požadujeme při navrhování opatření (PPO) využít závěry této studie – jde zejména o úpravu opevnění koryta, jeho zkapacitnění v úseku 0,0 – 0,100 ř.km. Vzhledem k blízkosti nemovitosti bude nutné řešit dostatečné pažení v tomto úseku s podrobným popisem organizace stavby.
Stavby bude členěna na tři stavební objekty:
SO1 – zkapacitnění koryta V 0,000 - 0,095 ř.km, předpokládá se vybudování opevnění levého břehu betonovou zdí s obkladem z lomového kamene. Dno a pravý břeh zůstane bez úpravy. Pouze budou vloženy příčné objekty ke stabilizaci nivelety dna a stabilizaci opevnění. Při zpracování projektové dokumentace budou navrženy a upřesněny případné další varianty řešení zkapacitnění a opevnění koryta v tomto úseku.
SO2 - zkapacitnění koryta v 0,167 - 0,418 ř.km je navrženo na Q20, lichoběžníkové koryto s opevněním dlažby lom. kamene nebo rovnaniny, případně provedení hrázkování.
SO3 - V 0,418 – 0,500 ř.km jsou navrženy sedimentační přehrážky, které zachytí splaveniny z neupraveného koryta a zamezí zanášení koryta zejména ve spodní části toku u soutoku se Svinenským potokem, kde snižují splaveniny průtočný profil.

Místo plnění: Březí u Trhových Svinů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 410 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov 256 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky