Veřejná zakázka: Zvolský potok ř. km 0,000-1,350

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007387
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 5372
Systémové číslo: P15V00005367
Evidenční číslo zadavatele: S954/2014/116
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.12.2014
Nabídku podat do: 19.12.2014 09:30
Otevírání obálek: 19.12.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zvolský potok ř. km 0,000-1,350
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Koryto toku je v celém úseku upravené. Úprava byla provedena podélnými i příčnými
objekty. Při povodni roku 2013 došlo k poškození této stavby. Došlo k poškození objekt na
toku, kde se vytvořilo několik výrazných poruch až destrukcí zdiva. Dále bylo koryto toku
zaneseno naplavenými sedimenty.
Vzniklé škody a výrazné poškození úpravy toku vyvolává nutnost provést na Zvolském potoce opatření, která povedou ke stabilizaci toku, vyčištění koryta od sedimentů a ochraně
obyvatel před povodňovými průtoky.
Dojde k realizaci pouze stavebního objektu SO1, ostatní objekty nebudou prozatím realizovány z důvodu restitučních nároků.
SO 1 V korytě dojde k odtěžení sediment na původní niveletu a odstranění náletových
křovin a dřevin snižujícím kapacitu toku.
Dojde k pročištění toku v km 0,020 – 0,670 od nánosů, dle „Výkresu čištění“ a
„Tabulky kubatur čištění“, a ruderálních porostů. Tím dojde k obnovení kapacitního
průtočného profilu toku.
Během čištění toku v úseku s břehy tvořenými zdmi z kamenného zdiva (km 0,020 –
0,370) nesmí dojit k porušení stávajícího opevnění.
Čištění koryta v profilu se stávajícím opevněním bude probíhat strojně s následným
očištěním opevnění ručně.
Dále dojde v úseku km 0,080-0,180 k očištění stávajícího opevnění kamenným zdivem
a k jeho přespárování. Přesný rozsah přespárování bude určen p i realizaci akce investorem
stavby. V rámci opětovného zkapacitnění koryta budou ořezány stromy v profilu koryta toku.
Stromy budou pouze pokáceny, pařezy zůstanou z hlediska stability ponechány. Plocha řezu
bude následně ošetřena herbicidy bránícími opětovnému rašení porostu. Dřevo bude seštěpkováno.


K akci byly vydány následující doklady:
- koordinované stanovisko MěÚ Černošice, č.j. S-MUCE 7152/2014 OVV, ze dne:3.3.2014
- stanovisko Ústavu archeologické památkové péče, č.j. 741 /11, ze dne:27.3.2014
- stanovisko Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, č.j. UZSVM/S/3773/2014-HMSO, ze dne: 24.3.2014
- vyjádření obce Vrané nad Vltavou, č.j. 0275/2014/OÚ, ze dne 5.3.2014
- vyjádření MěÚ Jílové u Prahy, č.j. MujP/00776/2014/SÚ/Ry, ze dne: 10.2.2014
- stanovisko Povodí Vltavy státní podnik, č.j.13438/2014-242/Má/ SP-2014/3858 ze dne:2.4.2014
- rozhodnutí o kácení, Obecní úřad Vrané nad Vltavou, č.j. 0275/2014, ze dne: 3.3.2014
- stanovisko Českého rybářského svazu Města Prahy, č.j.,29/2014, ze dne 3.2.2014
- stanovisko Českého rybářského svazu, Středočeský územní svaz, č.j. 137/14, ze dne 12.2.2014
- stanovisko Ministerstva obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, č.j.72015/2014-6440- OÚZ-PHA ze dne 27.1.2014
- stanovisko Drážní úřad, č.j. MP-SOP0415/14-2/Kr DUCR-13894/14/Kr ze dne 10.3.2014
- stanovisko Správa železniční dopravní cesty, státní organizace č.j. 11614/2014-OŘ PHA-OPS 2933-S-713/Ri ze dne:7.4.2014
- stanovisko ČD Telematika, č.j. 3677/2014, ze dne 17.2.2014
- sdělení k ohlášení stavby, č.j. MUCE 44881/2014/OZP/V/Cech-Ohl ze dne 7.8.2014
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 481 633 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha-západ

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov 256 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků