Veřejná zakázka: BP LP Stropnice v km 27,6 v ř.km 1,471-2,322 (Olešnice)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007477
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5385
Systémové číslo: P15V00005380
Evidenční číslo zadavatele: 954/2014/060
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.10.2014
Nabídku podat do: 29.10.2014 11:30
Otevírání obálek: 29.10.2014 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP LP Stropnice v km 27,6 v ř.km 1,471-2,322 (Olešnice)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Jedná se o LBP Stropnice v km 27,6 v extravilánu obce Olešnice. Koryto vodního toku je opevněno betonovými prefabrikáty. Koryto vodního toku vede po pozemcích soukromých vlastníků. V trase koryta vodního toku se nachází padlé stromy a stromy zasahující do koryta vodního toku, způsobující špatnou průtočnost.
Celkový počet odstraňovaných dřevin viz.výkaz výměr.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.

Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá oproti podpisu vlastníkům – provede protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty.
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu.
Akce byla ohlášena na Městském úřadě v Trhových Svinech

Na stavbu bylo vydáno:
Rozhodnutí k zásahu do VKP ze dne 4.8.2014 č.j.ožp/15782/2014/Pos

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 65 542 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky