Veřejná zakázka: Komora v km 0,000 - 1,640 s přítokem v km 2,600

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00008368
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5478
Systémové číslo: P15V00005473
Evidenční číslo zadavatele: S951/2014/165
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 509044
Počátek běhu lhůt: 10.01.2015
Nabídku podat do: 27.01.2015 10:30
Otevírání obálek: 27.01.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komora v km 0,000 - 1,640 s přítokem v km 2,600
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této podlimitní veřejné zakázky jsou stavební práce charakteru úprav vodních toků. Jedná se o nesouvislou úpravu toku Komora v úseku ř. km 0,000 - 1,465. Je navrženo provedení rekonstrukce a opravy poškozených stávajících příčných objektů a pomístně oprava a rekonstrukce podélného opevnění toku. Podtékající přelivné hrany dřevěných stupňů a prahů budou vyměněny, případně rekonstruovány s použitím kamenných pásů, poškozená dřevěná spadiště budou odstraněna a v rámci rekonstrukce nahrazena opevněním z lomového kamene. V úseku km 0,000 - 0,180 a km 0,320 - 0,370 budou torza dřevěných objektů nahrazena stabilizacemi z pásů z lomového kamene. Bude opraven závěrný práh ze zdiva z lomového kamene na MC u stupně v km 0,028. Dlažby podélného opevnění a dlažby vývarů stupňů budou zajištěny opravením patek ze zdiva z betonu. Poškozená zeď ze zdiva z lomového kamene v úseku km 0,820 - 0,860 bude nahrazena novou konstrukcí. Dále budou
opraveny podemleté základy opěrných zdí z betonových prefabrikátů podbetonováním základových částí. Pomístní nánosy z úseku 0,000 - 0,720 budou odtěženy. Uvedené se týká stavebních objektů SO 01 a SO 02.
Součástí akce je také odtěžení nánosů z retenčního prostoru kamenné přehrážky, která se nachází na PB přítoku v km 2,600 (km cca 0,075). Týká se stavebního objektu SO 03.

Stavba je členěna na tři stavební objekty:
SO 01 Oprava
SO 02 Rekonstrukce
SO 03 Odtěžení přehrážky

Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace ve stupni DSP, DPS s názvem „Komora v km 0,000 - 1,640 s PB přítokem v km 2,600“ vypracované projekční firmou Lesprojekt Krnov s. r. o., Revoluční 76, 794 02 Krnov. Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení stavby vydaném Městským úřadem Krnov, odborem životního prostředí, pod č. j. Mukrn/201339359/ZP/OH/SU/3 dne 8. 10. 2013. Dále budou dodrženy podmínky stanovené v rozhodnutí Krajského úřadu MSK, odbor životního prostředí a zemědělství o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů – vranka pruhoploutvá, č. j. MSK 100765/2013 ze dne 19. 8. 2013, v závazných stanoviscích orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku vydaných Městským úřadem Krnov, č. j. Mukrn/201244092/ŽP/EK/Ku ze dne 20. 11. 2012 a č. j. Mukrn/201330734/ŽP/EK/Ku-3 ze dne 22. 8. 2013 a také podmínky vyjádření všech ostatních dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Předpokládaná hodnota bez DPH: 6 347 037,- Kč
Místo plnění: k. ú. Holčovice, Spálené, Komora, okres: Bruntál, kraj: Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 347 037 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky