Veřejná zakázka: Rekonstrukce AB KŘ Teplice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00008630
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5500
Systémové číslo: P15V00005495
Evidenční číslo zadavatele: S933/2014/248
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 403484
Počátek běhu lhůt: 13.01.2015
Nabídku podat do: 03.03.2015 10:00
Otevírání obálek: 03.03.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce AB KŘ Teplice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zakázka řeší rekonstrukci objektu administrativní budovy, kterou bude dosaženo snížení energetické náročnosti budovy. Nové opláštění bude tvořeno sendvičovými stěnovými panely, izolovanými panely IPN (PIR), tl. 120 mm v barvě zelené dle výběru investora, kterými bude nahrazeno opláštění tzv. „Boletickými panely“, tzn. odstranění azbestu z obvodového pláště budovy. Rekonstrukce obvodového pláště budovy nezasahuje do nosných konstrukcí ani se nemění užívání objektu, práce související s demontáží obvodového pláště vzhledem k výskytu azbestu smí provádět pouze firma s oprávněním pro tyto práce.
Dále řeší nové zastřešení administrativní budovy, tzn. odstranění opakujících se závad stávající ploché střechy a nový způsob vytápění objektu AB (SO 01). Součástí je i oprava a nová povrchová úprava samostatného objektu garáží (SO 02) v souladu s vestavěným blokem garáží v objektu administrativní budovy. Dále budou provedeny stavební práce související s vylepšením kvality vnitřních prostorů, ale ne dispozičních úprav a ani vybavení stávajícího stravovacího zařízení. Projektová dokumentace neřeší ani se netýká dispozičních úprav ani vybavení stávajícího stravovacího zařízení – tento provoz zůstává beze změn. V dokumentaci je zakreslen pouze stávající stav těchto prostor tak jak je v současné době, neboť původní dokumentace nebyla k dispozici. Při popisu místností při zpracování dokumentace se vycházelo z kolaudačního rozhodnutí z 1.9.1978, které je součástí dokladové části a kde je uvedena závodní kuchyně s jídelnou.

Rekonstrukce si vyžádá následující stavební práce:
- Výměna obvodového pláště – stávající opláštění, v převážné míře z tzv. Boletických panelů, bude zdemontováno ( vč. výplní otvorů ) z vnějšího líce fasády. Nové opláštění je zateplenými sendvičovými izolačními panely tl. 120 mm, s izolací IPN (PIR), s viditelným kotvením, horizontální aplikace, U= 0,185, požární odolnost zevnitř EW 30 DP1, zvenku EW 30 DP1-ef, v barvě zelené dle výběru investora, pro osazení nových sendvičových panelů bude použito stávající nosné konstrukce pro původní Boletické panely, okna budou plastová s izolačním trojsklem, venkovní dveře jsou stávající hliníkové konstrukce zasklené izolačním dvojsklem.
- Zateplení zděné obvodové konstrukce – podsklepená část stěn vystupujících nad terén a zděné části kolem prosklených stěn a pilířů v nadzemní části stavby budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem.
- Zastřešení budovy sedlovou střechou – stávající objekt zastřešený plochou střechou bude osazen střešními vazníky sedlového tvaru se spádem 10 stupňů, střešní krytina bude z plechů v pásech na dřevěném bednění. Současně s osazením nové konstrukce zastřešení je nutné kompletně rekonstruovat hromosvod, vč. uzemnění, vyústit nad střechu stoupačky kanalizace a vyústění vzduchotechniky z kuchyně. Vazníky budou uloženy v osové vzdálenosti 1,0 m, budou uloženy na kovovou konstrukci (vaznice a podpěry v místě sloupů Kord) na stávající betonovou desku po odstranění stávajících izolačních vrstev z PUR a násypu z keramzitu a keramzitbetonu v šířce 1 m podélně v místě nových podpěr (sloupů OK Kord). Nové zateplení střešního pláště bude zatepleno tepelnou izolaci z minerální vaty v tl. 200 (? = 0,032) na stávající krytinu, a v místech kde se dotýká spodní pásnice stávající střechy důsledně přes tyto pásnice, zamezení tepelných mostů.
Zastřešení plochou střechou vestavěných garáží a trafokobky a spojovacího krčku mezi jídelnou a AB zůstane beze změn, dojde zde k obnově střešní krytiny a bude provedena nová fasáda.

Místo plnění: k.ú. Teplice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 450 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Teplice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky