Veřejná zakázka: Klaus Hluchová ř. km 10,757 - 10,830 - oprava spodní výpusti - II. etapa

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00008765
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5508
Systémové číslo: P15V00005503
Evidenční číslo zadavatele: S951/2014/171
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.12.2014
Nabídku podat do: 15.12.2014 09:00
Otevírání obálek: 15.12.2014 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Klaus Hluchová ř. km 10,757 - 10,830 - oprava spodní výpusti - II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce charakteru úprav vodních toků, která spočívá v opravě hrázového tělesa s příslušenstvím na malé vodní nádrži "Klaus Hluchová". Požaduje se provést výkop ze vzdušní strany hráze, obnažit dilatační spáry betonové stěny a provést jejich dotěsnění chemickou injektáží, dotěsnit otevřenou cestu do potrubí spodní výpusti. Dále se požaduje provést opravu objektů a technologické části výpustného zařízení. Podrobnější popis technického řešení je patrný z projektové dokumentace stavby.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle prováděcí projektové dokumentace „Klaus Hluchová –oprava “ zpracované projekční firmou Vodní díla – TBD a.s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1, pracoviště Studená 2, 638 00 Brno. Budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.
K udržovacím pracím na VN Klaus Hluchová bylo MěÚ Třinec, OŽPaZ, vydáno souhlasné sdělení s provedením ohlášené stavby pod sp.zn. MěÚT/58511/2014/03/ŽPaZ/Wo, ze dne 25. 11. 2014.

Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 357 tis. Kč
Místo plnění: k. ú. Nýdek, obec Nýdek, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 356 562 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky