Veřejná zakázka: Olešnice km 0,000 - 1,100

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00008776
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5511
Systémové číslo: P15V00005506
Evidenční číslo zadavatele: S951/2014/175
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.12.2014
Nabídku podat do: 30.12.2014 10:00
Otevírání obálek: 30.12.2014 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Olešnice km 0,000 - 1,100
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce charakteru úprav vodních toků, která spočívá v pomístním odtěžení nánosů, v opravě stávajícího poškozeného břehového opevnění a stabilizace dna, zajištění břehových nátrží rovnaninou z lomového kamene místy prolitou betonem, v obnově dřevěných prahů do dna, doplnění záhozu do dna a v opravě balvanitého skluzu prolitého betonem. Jedná se o pomístní odstranění povodňových škod z května 2014 na vodním toku Olešnice v úseku km 0,000-1,100. Podrobnější popis technického řešení je patrný z projektové dokumentace stavby.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle prováděcí projektové dokumentace „Olešnice km 0,000 – 1,100“, zpracované projekční firmou Lesprojekt Krnov, s. r. o., Revoluční 76, 794 02 Krnov. Budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Předmětné stavební práce na odstranění povodňových škod byly ohlášeny vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Jeseník dopisem ze dne 13. 11. 2014.

Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 2 532 tis. Kč.
Místo plnění: IDVT 10100556, k. ú. Mikulovice u Jeseníka, obec Mikulovice, okres Jeseník, kraj Olomoucký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 532 376 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6, v prac.dny od 9:00 do 14:00 hod.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky