Veřejná zakázka: PB přítok Bělé v km 13,2

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001398
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 562
Systémové číslo: P15V00000562
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/018
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.05.2012
Nabídku podat do: 05.06.2012 11:00
Otevírání obálek: 05.06.2012 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PB přítok Bělé v km 13,2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce charakteru úprav vodních toků, která spočívá v stabilizaci koryta (pravobřežního přítoku Bělé v km 13,200) poškozeného povodní z června 2009. Dno bude stabilizováno příčnými objekty – betonovými žebry do dna a lomovým kamenem urovnaným ve formě štětu, břehy budou opevněny rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti nad 1500 kg. Podrobnější popis technického řešení je patrný z projektové dokumentace stavby.
Zakázka bude zhotovena kompletně dle prováděcí projektové dokumentace „PB přítok Bělé v km 13,2“, zpracované projekční firmou MARESA, s. r. o., Býšť 260, 533 22 Býšť. Budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.
K stavbě byl MěÚ Jeseník, OŽP, vydán souhlas s provedením ohlášené stavby č. j. MJ/40940/2011/02/OŽP/Ne, ze dne 11. 8. 2011.
Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 976 tis. Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 976 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., ST-OPO, Nádražní 2811, Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky