Veřejná zakázka: BP Mokřanský potok ř. km 1,300-2,100

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000518
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5651
Systémové číslo: P15V00005646
Evidenční číslo zadavatele: 954/2015/005
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.01.2015
Nabídku podat do: 12.02.2015 09:30
Otevírání obálek: 12.02.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Mokřanský potok ř. km 1,300-2,100
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o údržbu břehového porostu spočívající v odstranění nevhodných dřevin z průtočného profilu toku. V trase koryta vodního toku se nachází padlé stromy a stromy zasahující do průtočného profilu koryta. Údržba je plánována po pozemcích soukromých vlastníků a po pozemcích Lesů České republiky s.p.. Celkový počet odstraňovaných dřevin viz. výkaz výměr.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá oproti podpisu vlastníkům – provede protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Dřevní hmotu z pozemku s právem hospodaření Lesů ČR zhotovitel odkoupí za minimální ceny uvedené ve smlouvě o dílo.
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 82 054 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky