Veřejná zakázka: Blatská stoka I. a II. - Blatská s. ř.km 0,00-1,96, LP Blatské s. v km 0,240 - LBP Blatské s. ř.km 0,00-0,296, LP Blatské s. v km 0,600 - LBP Blatské s. ř.km 0,00-0,297“

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001453
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 573
Systémové číslo: P15V00000573
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/024
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.05.2012
Nabídku podat do: 11.06.2012 08:30
Otevírání obálek: 11.06.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Blatská stoka I. a II. - Blatská s. ř.km 0,00-1,96, LP Blatské s. v km 0,240 - LBP Blatské s. ř.km 0,00-0,296, LP Blatské s. v km 0,600 - LBP Blatské s. ř.km 0,00-0,297“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem sdružené zakázky je zpracování projektové dokumentace pro údržbu průtočného profilu vodních toků s vyčištěním nánosů z profilu vodního toku a odstraněním překážek v toku. Jedná se o vyhotovení projektové dokumentace se třemi stavebními objekty. PD bude členěna na tři stavební objekty v samostatných celcích včetně výkazů výměr a rozpočtů pro každý stavební objekt zvlášť. PD bude obsahovat náležitosti specifikované v zadávacím listu projekčních prací

Popis stávajícího stavu:
SO 01 Blatská stoka I. a II. v km 0,00 – 1,96
Dlouhodobým ukládáním jemných usazenin přinášených Podřezanskou stokou, Střední stokou a z drenáží v okolních loukách se zanesl téměř celý profil v délce 1,50 km jemnozrnným sedimentem. Výška nánosu zmenšuje průtočnou kapacitu VT a brání odtoku vody drenážemi. Tím dochází k zvodnění půdního profilu a při větších průtocích se voda přelévá do lesa.
SO 02 LP Blatské s. v km 0,24 – v km 0,00 -0,296
V současné době je upravená část zanešená vlivem dlouhodobého ukládáním jemných usazenin z drenáží. Výtokové čelo propustku je poškozeno erozí.
SO 03 LP Blatské s. v km 0,60 – v km 0,00 – 0,297
V současné době je upravená část zanešená vlivem dlouhodobého ukládáním jemných usazenin z drenáží. Výtokové čelo, zejména římsa výtokového čela je poškozena erozí.

Popis návrhu a požadavků investora:
Bude zhotovena PD pro ohlášení stavebních objektů SO 01, SO 02, SO 03.
PD bude zhotovena vč. Charakteristických příčných a podélných řezů pro realizaci stavby a rozboru sedimentu (v rozsahu Přílohy č. 9 zákona o odpadech) se členěním na stavební objekty, a projednání s vlastníky pozemků a dotčenými orgány státní správy, organizacemi a pobřežníky.
SO 01 Blatská stoka I. a II. v km 0,00 – 1,96
SO 02 LP Blatské s. v km 0,24 – v km 0,00 -0,296
SO 03 Blatské s. v km 0,60 – v km 0,00 – 0,297

Projektová dokumentace bude dále rozšířena o požadavky investora uvedené v zadávacím listu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 150 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků