Veřejná zakázka: Kamenický potok ř. km 2,800-3,800

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001711
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5834
Systémové číslo: P15V00005829
Evidenční číslo zadavatele: S954/2015/037
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.04.2015
Nabídku podat do: 14.04.2015 10:00
Otevírání obálek: 14.04.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kamenický potok ř. km 2,800-3,800
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Úprava koryta Kamenického potoka v úseku ř.km 2,800 – 3,800 je navržena jako oprava povodňových škod. Projektová dokumentace k akci je zpracovávána na základě schváleného povodňového protokolu z 06/2013 (č.p. 954/Ky/12). Navržena je stabilizace břehů převážně kamennou rovnaninou doplněnou příčnými pasy.
Projektová dokumentace řeší intravilánní část Kamenického potoka vymezenou ř.km 2,80 – 3,72. Předmětný úsek koryta protéká částečně v nezastavěné a částečně zastavěné části obce Čakovice. Vodní tok má na velké části přírodě blízký charakter. Ovšem v místech křížení s dopravní infrastrukturou a ve spodním a středním úseku, kde VT protéká soukromými zahradami, byly břehy VT v minulosti stabilizovány. Z větší části má opevnění břehů charakter kamenné rovnaniny. Menší část břehů je opevněna opěrnými zdmi či kamennou dlažbou. Vlivem zvýšených průtoků během povodní 2013 došlo k poškození těchto konstrukcí a vzniku břehových nátrží. Dno koryta stabilizováno nebylo a místy došlo k jeho zahloubení či naopak k akumulaci splavenin. V horní části VT (ř.km 3,550) se nachází rozdělovací objekt, který byl při povodních zcela zničen. Koryto nad ním je v současnosti značně zahloubené.
V rámci stavby dojde k stabilizaci břehů a dna. Stavební úpravy jsou navrženy v úsecích VT, které jsou již v současnosti opevněny, a v místech břehových nátrží. Břehy budou stabilizovány pružnými kamennými konstrukcemi (rovnanina z lomového kamene a kamenný zához). Stavební práce a úpravy koryta jsou navrženy v sedmi dílčích úsecích a celková délka upravovaného koryta je cca 280 m. Stabilizace břehů bude doplněna příčnými stabilizačními pasy z lomového kamene. Tyto příčné konstrukce jsou navrženy i jednotlivě v úseku nad poškozeným rozdělovacím objektem, kde zamezí další dnové erozi. Dimenze navržených konstrukcí vycházejí ze stávajícího stavu koryta a jejich realizací nedojde k výraznému zvětšení průtočného profilu a zkapacitnění koryta VT. Úprava toku nepředpokládá napřimování toku, ale místy dojde k mírnému vyrovnání průtočného profilu.
Na akci byla vydána dále tyto stanoviska a vyjádření:
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les ze dne 22. 8. 2014 č.j. MUTnS – 4862/2014
Koordinované stanovisko MěÚ Benešov ze dne 22. 1. 2014 č.j. MUBN/2223/2014/VÝST
Vyjádření Ústavu archeologické péče ze dne 13. 2. 2014 č.j. 309/2014
Vyjádření policie České republiky ze dne 3. 3. 2014 č.j. KRPS-61571-2/ČJ-2014-010106
Vyjádření ČRS Týnec nad Sázavou
Vyjádření RWE ze dne ze dne 11. 10. 2013 č.j. 5000851245
Vyjádření Telefonica Czech republic a.s. ze dne 11. 10. 2013 č.j. 677202/13
Vyjádření UPC Česká republika s.r.o. ze dne 11. 10. 2013 č.j. E004398/13
Vyjádření KSÚS ze dne 11. 3. 2014 č.j. 844/14/KSÚS/BNT/ZOU/130
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve všech stanoviskách a vyjádřeních vydaných pro tuto akci, které jsou součástí projektové dokumentace.
Místo plnění: obec Čakovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 937 422 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha-západ

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky