Veřejná zakázka: Slavonický potok v km 0,400-3,300 - vícepráce – JŘBÚ 2

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00001721
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5836
Systémové číslo: P15V00005831
Evidenční číslo zadavatele: S952/2015/019
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 510993
Počátek běhu lhůt: 24.03.2015
Nabídku podat do: 23.03.2015 08:00
Otevírání obálek: 23.03.2015 08:05

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Slavonický potok v km 0,400-3,300 - vícepráce – JŘBÚ 2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Při zpracovávání projektové dokumentace na rekonstrukci stávajících úprav Slavonického potoka ve Slavonicích, projektant mimo jiné práce řešil i opravu stávajících dlažeb ve dně koryta toku. Po provedení odstranění nánosů z koryta vodního toku bylo zjištěno, že v úseku příčných profilů 24 – 30 (od místní kapličky po silniční most) dlažba ve dně zcela chybí.
Na kontrolním dni stavby dne 22.1.2015 za účasti vodoprávního úřadu a zástupců MěÚ Slavonice byla tato skutečnost přítomným sdělena. Zástupci města Slavonice vznesli požadavek na vybudování nové dlažby v tomto úseku s poukazem, že dle původního projektu byl i tento úsek zadlážděný a trvali na dodržení stavebního povolení a projektové dokumentace. Při realizaci stavebních objektů SO 01, SO 02 a SO 03 nebylo potřeba realizovat opravy dlažeb dle původních výměr. Investor částečně vyhověl požadavkům města a za souhlasu vodoprávního úřadu MěÚ Dačice, odboru životního prostředí, provede opevnění dna v profilech 24-30 .
Dle PD měla být provedena oprava dlažeb následně:
SO 01 – 194,040 m2 dlažby na sucho
SO 02 - 174,558 m2 dlažby na sucho
SO 03 - 148,350 m2 dlažby na sucho
SO 03 - 66,210 m2 dlažby na CM
Po odtěžení nánosů a očištění stávajících dlažeb bylo zjištěno, že rozsah opravy dlažeb neodpovídá návrhu v projektové dokumentaci a nevznikla nutnost opravy v následujícím množství:
SO 01 – 194,040 m2 dlažby na sucho
SO 02 - 114,060 m2 dlažby na sucho
SO 03 - 97,630 m2 dlažby na sucho
SO 03 - 66,210 m2 dlažby na CM

Bylo tedy rozhodnuto, že tato zbývající výměra v celkovém množství 471,94 m2 bude přesunuta na úsek příčných profilů 24 – 30. Tímto opatřením ale vznikla nutnost provedení viceprací spočívajících v zemních pracech a s nimi souvisejících položek (příplatky, přesuny, uložení zemin apod.) a ve zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu (podmáčené nestabilní podloží) a ve zřízení podkladu pod dlažbu ze štěrkopísku – viz oceněný výkaz výměr. Současně bylo provedeno i prodloužení kamenných pasů z rovnaniny z lomového kamene. Další nutnost vícepráce vznikla při realizaci stavby odtěžení stromů oproti původnímu záměru.Místo plnění: k.ú. Slavonice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 205 983 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p. ST OP Dyje, Jezuitská 13, Brno 602 00

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky