Veřejná zakázka: Zeměměřičské činnosti a majetkoprávní vypořádání (smluvní zajištění práv k pozemkům)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001475
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 588
Systémové číslo: P15V00000588
Evidenční číslo zadavatele: 952/2012/001
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.05.2012
Nabídku podat do: 07.06.2012 08:00
Otevírání obálek: 07.06.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zeměměřičské činnosti a majetkoprávní vypořádání (smluvní zajištění práv k pozemkům)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je poskytování služeb odborně způsobilou osobou k výkonu zeměměřičských činností podle zák.č.200/1994 Sb., v platném znění, ve smyslu provádění zeměměřičské činnosti a podávání zeměměřičských výkonů a výsledků zeměměřičských činností dle přílohy „ Seznam výkonů a ceník“ včetně Všeobecných podmínek a smlouvy o dílo a to na základě písemných objednávek, které budou dodavateli vystavovány dle aktuálních potřeb zadavatele.
Dále je předmětem smlouvy smluvní zajištění práv k pozemkům pod vodohospodářskými stavbami nebo na nichž se nachází koryta vodních toků. Jedná se o sepsání smlouvy a provedení úkonů souvisejících s uzavřením kupní smlouvy či smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni ukončené vkladem do KN, vypracování znaleckého posudku vztahujícího se k výše uvedeným smlouvám - ,,majetkoprávní vypořádání“ dle přílohy „Seznam výkonů a ceník“ včetně Všeobecných podmínek a smlouvy o dílo a to na základě písemných objednávek, které budou dodavateli vystavovány dle aktuálních potřeb zadavatele.

Standartní plnění je vyhotovení geometrického plánu zhotovitelem, tento zadavatel nechá zanést do katastru nemovitostí. V případě požadavku , na následnou výzvu zadavatele, zhotovitel zajistí ,,majetkoprávní vypořádání“ dle smlouvy o dílo v souladu se zadávací dokumentací a Všeobecnými podmínkami uvedenými v Seznamu výkonů a ceník..
Dodavatel je povinen při plnění zakázky řídit se platnými právními předpisy ( zejména zákonem č. 344/1992 Sb., v platném znění,zákonem č.265/1992 Sb., v platném znění, vyhláškou č.26/2007 Sb.,zákonem č.200/1994 Sb., v platném znění )

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky