Veřejná zakázka: Oprava LC na revíru 3,4 na LS Hluboká nad Vltavou

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002111
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5882
Systémové číslo: P15V00005877
Evidenční číslo zadavatele: S928/2015/118
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.05.2015
Nabídku podat do: 14.05.2015 10:00
Otevírání obálek: 14.05.2015 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC na revíru 3,4 na LS Hluboká nad Vltavou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Jindřiška
Začátek opravované lesní cesty je křižovatka s veřejnou komunikací Ševětín - Vlkov. Vlastní oprava začíná 5 metrů za hranou veřejné komunikace. Po 725 metrech končí na odvozní cestě. Na lesní cestě jsou vyjeté koleje, narostlé krajnice a zanesené příkopy. V trase je nutné zřídit čtyři nové hospodářské sjezdy a zpevnit stávající hospodářské sjezdy. Na začátku úseku jsou dvě provizorní nezpevněné skládky. Při vlastní opravě komunikace je nutné její povrch nejdříve v obtížných úsecích zpevnit – sanovat v rozsahu 10% povrchu a následně doplnit o vrstvu kameniva 32/63 tl. 12 cm s dvojnásobným zadrcením. V km 0,696 je propust bez čel. Krajnice jsou zde propadlé. Budou vyzděna čela z lomového kamene. Trubky stávajících objektů – propustku a hospodářského sjezdu budou vyčištěny. Na konci úseku se provede pro lepší otáčení odvozních souprav zpevnění příčné komunikace, na kterou lesní cesta vyúsťuje.

LC Rulík
Tato lesní cesta je v uzavřeném areálu obory Poněšice. Komunikace je průběžně dle potřeb provizorně zpevňována kamenivem. Na začátku trasy bude nutné podchytit na pravé straně povrchovou vodu příkopem a v km 0,067 ji převést nově zbudovaným propustkem vlevo do porostu.Na cestě jsou vyjeté koleje, především od km 0,490 do km 0,530 pravá strana.. V trase je nutné také zpevnit dva stávající hospodářské sjezdy. Při zahájení oprav je nutné nejdříve její povrch v obtížných úsecích zpevnit – sanovat v rozsahu 10% povrchu. Na konci úseku se v padlině přelévá zprava do leva povrchová srážková voda.

LC Široká
Začátek opravované lesní cesty je na křižovatce odbočením z LC Hřebenská. Po 780 metrech vyúsťuje na lesní cestu K Pumpáku. Prašná komunikace s jízdním pruhem 3 metry a krajnicemi 0,50m. Jde o lesní cestu typu 2L s nejvyšší rychlostí 30 km/hod.. Má vyjeté koleje, narostlé krajnice a zanesené příkopy. V trase je nutné zřídit dva nové hospodářské sjezdy včetně zpevnění stávajících hospodářských sjezdů. Od km 0,548 přechází komunikace do podélného spádu. Dochází zde k erozi vlivem srážkové vody. Proto zde budou vytvořeny tři „retardéry“ z kameniva ve spádu do příkopu. Dále je nutné od km 0,553 až do konce opravovaného úseku vyřešit problém prosednutí levé strany ( mimo odbočky vlevo ). To znamená vyhloubit rýhu 1 metr širokou, hlubokou 40 cm a zpevnit kamenivem. Na konci úseku bude nutné pro zlepšení výjezdu vozidel a snažšímu odtoku srážkové vody v příkopu odstranit jeden pařez – dub.
Navrhovaná oprava respektuje současné směrové a výškové vedení trasy stávající lesní cesty.


Místo plnění: LS Hluboká nad Vltavou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 630 369 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky