Veřejná zakázka: Opravy asfaltových lesních cest na polesí Komorsko

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002457
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5913
Systémové číslo: P15V00005908
Evidenční číslo zadavatele: S6/2015/093
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.04.2015
Nabídku podat do: 14.05.2015 10:00
Otevírání obálek: 14.05.2015 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy asfaltových lesních cest na polesí Komorsko
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické řešení opravy lesní cesty „K Šimákovně“:
a) Zemní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Budou provedeny odkopávky u vrcholové partie, kde se cesta dostává do zářezu ve stávajícím terénu, který je nestabilní a sesouvá se na vozovku, čímž snižuje její užitnou šířku. Vzniklé odkopávky budou uloženy dle pokynů investora na místo vzdálené do 50 m, kde dojde k jejich náležitému rozprostření.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Spočívá v očištění povrchu krytu vozovky, v následné aplikaci spojovacího postřiku a ve vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB), po kterém bude následovat aplikace spojovacího živičného postřiku ze silniční emulze a dále pokládka obrusné vrstvy asfaltového betonu ACO 11 (ABS), třídy I., tloušťky 5 cm.
c) Ostatní konstrukce a práce:
- Součástí oprav je i vyčištění krátkého příkopu v délce 16 m.

Technické řešení opravy lesní cesty „Tabulky – Komorsko“:
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Bude provedeno hloubení rýhy a poté i její zásyp, z důvodu znovuobnovení funkčnosti příčného drénu. Přebytečný materiál z hloubení bude uložen dle pokynů investora na místo vzdálené do 50 m, kde dojde k jeho náležitému rozprostření.
- Součástí zemních prací bude i odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z hospodářských nájezdů, s jejich následným urovnáním.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Bude spočívat v očištění povrchu krytu vozovky, v následné aplikaci spojovacího postřiku a ve vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB), po kterém bude následovat aplikace spojovacího živičného postřiku ze silniční emulze a dále pokládka obrusné vrstvy asfaltového betonu ACO 11 (ABS), třídy I., tloušťky 5 cm.
- S užitím této technologie bude souviset i obnova plynulosti napojení opravované lesní cesty na přilehlé hospodářské nájezdy, formou jejich doplnění kamenivem.
- Provedeno bude i zpevnění krajnic.
c) Ostatní konstrukce a práce:
- Tyto práce jsou složeny zejména ze stržení krajnic a z očištění stávajících povrchů zametením.
- Dále se jedná o řezání stávajícího krytu komunikace s cílem napojit se na navazující povrchy (včetně úpravy spáry v napojení na stávající komunikaci).
- Práce zahrnují i zprůchodnění stávajících trubních propustků a z vyčištění příkopu.
- Součástí oprav je i vyčištění krátkého příkopu.
- Oprava zahrnuje i opětovné vyzdění poškozeného čela z lomového kamene.

Technické řešení opravy lesní cesty „Komorská“:
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění pařezu z plochy hospodářského přejezdu, s jeho přesunem na místo určení (do 1 km).
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic, hospodářských přejezdů a nájezdů, s jejich následným urovnáním.
- Součástí zemních prací je hloubení a poté i zásyp rýh pro kompletní opravu poškozených podélných a příčných trubních propustků (trub i čel), s rozprostřením odtěžených nánosů a přebytečných zemin do nezhutněných násypů.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Bude spočívat v očištění povrchu krytu vozovky, v následné aplikaci spojovacího postřiku a ve vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB), po kterém bude následovat aplikace spojovacího živičného postřiku ze silniční emulze a dále pokládka obrusné vrstvy asfaltového betonu ACO 11 (ABS), třídy I., tloušťky 5 cm.
- S užitím této technologie bude souviset i obnova plynulosti napojení opravované lesní cesty na přilehlé hospodářské přejezdy a nájezdy, formou jejich doplnění kamenivem.
- Provedeno bude i zpevnění krajnic.
c) Ostatní konstrukce a práce:
- Tyto práce jsou složeny ze stržení krajnic a z očištění stávajících povrchů zametením.
- Do připravených rýh budou usazeny 3 železobetonové trouby (DN 400/2500), které nahradí vybourané poškozené trouby. Součástí prací je i obetonování spojů.
- Dále se jedná o řezání stávajícího krytu komunikace s cílem napojit se na navazující povrchy (včetně úpravy spáry v napojení na stávající komunikaci).
- Součástí stavebních prací je vyzdění poškozených čel a vtokové jímky z lomového kamene. Poškození menšího rozsahu budou řešena vyplněním spár zdiva z lomového kamene (vyspárováním), případně doplněním vypadlých kamenů. Opraveny budou i poškozené dlažby na výtocích z trubních propustků. Práce zahrnují i zprůchodnění stávajících trubních propustků a vyčištění příkopů.
Místo plnění: Polesí Komorsko, katastrální území Čenkov u Příbramě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 170 184 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky