Veřejná zakázka: Turistická stezka Jezerní cesta (k. ú. Špičák)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001485
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 593
Systémové číslo: P15V00000593
Evidenční číslo zadavatele: S930/2012/027
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.05.2012
Nabídku podat do: 18.06.2012 08:00
Otevírání obálek: 18.06.2012 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Turistická stezka Jezerní cesta (k. ú. Špičák)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o stavební úpravy stávající turistické stezky pro pěší - spojnice Čertova jezera a lyžařských sjezdovek v areálu Špičák. Stezka částečně prochází vysoce hodnotným územím (moréna Čertova jezera, 2. zóna CHKO Šumava), což značně zpřísňuje a částečně i omezuje podmínky výstavby.
Povrch bude proveden ze štěrkodrti v šíři 2,00 m, kdy šířka stavbou dotčeného pásu nepřesáhne 3,00 m, tzn. i zákaz pohybu strojů, ukládání stavebních materiálů aj. mimo 3,0 m široký pás!!!
Niveleta stezky bude sledovat stávající terén. Nad terénem vyčnívající kameny – balvany budou do potřebné výše upraveny nevýbušnou technologií, tato drť bude využita jako podkladní vrstva nášlapné konstrukce stezky a pro vyrovnání
terénních nerovností, chybějící množství bude doplněno dovezeným kamenivem. Zajištění konstrukce stezky v místech velkého příčného sklonu terénu bude provedeno obrubou a kolíky z dřevěné kulatiny. Překonání vodotečí a mokřadla je
navrženo dřevěnými lávkami, převedení dešťových vod přes navrženou úpravu stezky dřevěnými svodnicemi a podélným mělkým zemním rigolem do terénu.
Jedná se o dotační akci podpořenou z finančních prostředků EU v rámci Programu pro rozvoj venkova ze Státního zemědělského intervenčního fondu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 223 403 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LS Železná Ruda, Šumavská 4, 34004 Železná Ruda - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky