Veřejná zakázka: Salaška, Salaš km 12,630-13,540 - nánosy

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00003306
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5993
Systémové číslo: P15V00005988
Evidenční číslo zadavatele: S957/2015/062
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.05.2015
Nabídku podat do: 02.06.2015 09:00
Otevírání obálek: 02.06.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Salaška, Salaš km 12,630-13,540 - nánosy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba se nachází v instravilánu obce Salaš a představuje čištění koryta potoka Salaška v délce 910 m. Stavbou je pouze koryto vodního toku v šířce čištění vyznačené ve výkresech. Přilehlé pozemky stavbou nejsou dotčené viz. stavební výkresy. Z hlediska majetkových vztahů jde o parcely vodní plochy. Dále je součástí stavby pozemek sloužící k uložení nánosů a terénním úpravám.Součástí staveniště jsou dočasně využívané plochy příjezdových tras místních komunikací a pozemků podél břehových hran se šířkou pojízdného pruhu 3,0 m a plocha zařízení staveniště na parcele 755 ve vlastnictví stavebníka. Obvod staveniště a místo zařízení staveniště jsou vyznačeny ve výkresu POV.Stavba neklade žádné zvláštní požadavky na zařízení staveniště. Rozsah provozního a sociálního zařízení bude minimalizován a bude věcí stavebního dodavatele – unimo buňky, sociální zařízení. Skládky materiálu nejsou nutné.Napojení staveniště na inženýrské sítě: charakter stavby nevyžaduje napojení na elektrickou síť. Pitná a užitková voda se bude dovážet.Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny související bezpečnostní předpisy a normy týkající se stavebních prací. V ochranných pásmech jednotlivých zařízení je nutné dodržovat předpisy pro provádění prací v nich. Je nutno zajistit ochranu vzrostlé zeleně před poškozením. Při pohybu a práci stavebních strojů při břehových hranách je nutné dbát zvýšené opatrnosti z hlediska stability pojezdových ploch. Dále je nutné dodržovat vyznačený obvod staveniště. Po ukončení stavby je nutné upravit plochy dočasného zařízení staveniště a příjezdových tras do původního stavu. V průběhu dopravy nánosů je nutné průběžně čistit veřejné komunikace.Součástí přípravných prací je vyznačení průběhu inženýrských sítí. Slovení rybí obsádky není požadováno, stavba však musí být provedena v termínu a způsobem uvedeným ve vyjádření LČR LS Buchlovice č.j. LCR/138/1623/2014.Přesun hmot: uvažováno je dle tabulky hmot vytěžení a přesun nánosů z koryta vodního toku v množství 756m3, tj. při délce úseku čištěného koryta 910m průměrně 0,83m3 na bm. Nánosy budou těženy v místě jejich výskytu ze dna koryta, nakládány na nákladní vozidla při břehové hraně a odváženy na pozemek určený k uložení nánosů dle výkresu situace POV v průměrné odvozní vzdálenosti 1,5km. Na tomto pozemku budou nánosy průběžně ukládány, rozhrnovány a srovnávány do předepsaného tvaru a plochy při okraji neveřejné účelové komunikace – lesní cesty v tloušťce násypu průměrně 30cm s tím, že nerovnosti terénu budou srovnány.
Dle vyjádření LČR LS Buchlovice č.j. LCR/138/1623/2014 bude stavba zahájena nejdříve 1.9.2015 a ukončena do 15.12.2015.

Místo plnění: k.ú.Salaš

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 860 661 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky