Veřejná zakázka: Opravy a TZ asfaltových lesních cest na polesí Mníšek

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00003628
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6022
Systémové číslo: P15V00006017
Evidenční číslo zadavatele: S6/2015/123
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.06.2015
Nabídku podat do: 22.06.2015 10:00
Otevírání obálek: 22.06.2015 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy a TZ asfaltových lesních cest na polesí Mníšek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické řešení rekonstrukce lesní cesty „K Suché Borovici“:
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění pařezu z plochy hospodářského nájezdu, s jeho přesunem na místo určení (do 1 km).
- Odkopávky a odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic, hospodářských přejezdů a nájezdů, s následným urovnáním ploch přejezdů a nájezdů a s rozprostřením odtěžených nánosů a přebytečných zemin do nezhutněných násypů.
- Součástí zemních prací je hloubení rýh pro stavbu podélných trubních propustků (rýhy pro uložení trub a stavbu čel), se zásypem položených trub a s rozprostřením části odtěžených přebytečných zemin do nezhutněných násypů.
b) Stavba konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Bude spočívat ve vyspravení (vyplnění) výtluků, vyjetých kolejí a nejvíce nerovných míst kamenivem hrubým drceným, s následným vyrovnáním povrchu současného krytu vozovky kamenivem drceným, po němž dojde k aplikaci spojovacího postřiku a ve vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem, po kterém bude následovat aplikace spojovacího živičného postřiku ze silniční emulze a dále pokládka obrusné vrstvy asfaltového betonu ACO 11 (ABS), třídy I., tloušťky 5 cm.
- S užitím této technologie bude souviset i obnova plynulosti napojení rekonstruované lesní cesty na přilehlé hospodářské přejezdy a nájezdy, formou jejich doplnění kamenivem.
- Provedeno bude i zpevnění dvou skládek dříví a obou krajnic.
c) Ostatní konstrukce a práce:
- Do připravených rýh bude usazeno celkem 6 železobetonových trub (DN 400/2500), včetně obetonování boků propustků.
- Součástí stavebních prací je vyzdění nových čel z lomového kamene.
- Práce zahrnují i znovuobnovení (zprůchodnění) stávajících trubních propustků a obnovu příkopů.
- Komunikace bude doplněna o 2 ks svodnic v délce 5 m.

Technické řešení opravy lesní cesty „K boudě“:
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z obou krajnic.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z hospodářského přejezdu číslo 1., s jejich následným urovnáním a plošnou úpravou pláně tohoto přejezdu.
- Součástí zemních prací je hloubení a poté i zásyp rýh pro kompletní opravu 2 poškozených podélných trubních propustků (trub i čel), s rozprostřením odtěžených přebytečných nánosů a zemin do nezhutněných násypů.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Bude spočívat v očištění povrchu krytu vozovky, v následné aplikaci spojovacího postřiku a ve vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem, po kterém bude následovat aplikace spojovacího živičného postřiku ze silniční emulze a dále pokládka obrusné vrstvy asfaltového betonu ACO 11 (ABS), I. třídy.
- S užitím této technologie bude souviset i obnova plynulosti napojení opravované lesní cesty na 3 přilehlé hospodářské přejezdy, formou jejich doplnění kamenivem.
- Provedeno bude i zpevnění krajnic.
c) Ostatní konstrukce a práce:
- Tyto práce jsou složeny ze stržení krajnic a z očištění stávajících povrchů zametením.
- Do připravených rýh budou usazeny 3 železobetonové trouby (DN 400/2500), které nahradí vybourané poškozené trouby. Součástí prací je i obetonování spojů.
- Dále se jedná o řezání stávajícího krytu komunikace s cílem napojit se na navazující povrchy (včetně úpravy spáry v napojení na stávající komunikaci).
- Součástí stavebních prací je vyzdění poškozených čel z lomového kamene. Práce zahrnují i zprůchodnění (čištění) stávajícího trubního propustku.
Místo plnění: Polesí Mníšek pod Brdy, katastrálním území Kytín.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 984 165 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha-západ

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky