Veřejná zakázka: Oprava lesní cesty Dlouhá

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00003666
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6024
Systémové číslo: P15V00006019
Evidenční číslo zadavatele: S928/2015/226
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.06.2015
Nabídku podat do: 23.06.2015 10:00
Otevírání obálek: 23.06.2015 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesní cesty Dlouhá
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Opravovaná lesní cesta je strategickou odvozní cestou s celoročním využitím. Tato komunikace slouží k zpřístupnění celého oddělení 306, 307, 308, 309 a 310. K celé části lesního komplexu má právo hospodaření státní podnik Lesy České republiky, Hradec Králové. Trasa lesní cesty je vedena z křižovatky lesních cest Raitštajg a Pasecká ze severní části lesního komplexu polesí Všeteč. Komunikace vede směrem na JZ v mírně svažitém profilu a postupně se její směr mění na J a podélný profil je zde již převážně rovinatý. Asfaltový povrch této páteřní lesní komunikace je v současné době již v některých částech značně vyžilý a je nutná jeho údržba. Ta bude provedena tak, aby bylo zajištěno co nejefektivnější odvedení srážkové vody jak z povrchu vozovky, tak především efektivní odvedení povrchové vody z přilehlého svahu lokality Vysokého Kamýku pod komunikací do přilehlých lesních porostů pod lesní cestou. To bude zajištěno především dokonalým vyčištěním přilehlých stok a stávajících trubních propustků a jejich odtoků. Veškerý odtěžený materiál bude přehozen pod svah do porostu a rozprostřen do ztracena. Oprava povrchu vozovky bude provedena následovně:
I. Etapa 0,000 - 3,150 km: bude provedeno odstranění veškerých nánosů na krajnicích s přehozením materiálu pod svah komunikace, dokonalé očištění celého povrchu asfaltové vozovky včetně přilehlých asfaltových rozjezdů, vyrovnávka drobných nerovností a poškozených krajnic ,,turbem‘‘, v případě většího rozsahu rozsahu nutných oprav bude použito kamenivo obalované asfaltem a vše bude následně uzavřeno dvojitým asfaltovým nátěrem se zadrcením. Pro lepší propojení původního a nového penetračního krytu bude proveden spojovací postřik 0,5-0,7kg/m2.
II. Etapa 3,151 - 4,810 km: bude provedena především oprava poškozených a nedostatečně širokých směrových oblouků zatáček a to odstraněním stávajícího materiálu do hloubky zhruba 25cm, zhutněním podloží, zřízením konstrukce ze štěrkodrtě frakce 0-63mm (v případě větší vyrovnávky podkladu bude použito kameniva 63-125mm) a položením dvou vrstev asfaltobetonu ACP 16 tl. 5cm a ACO 11 tl. 4cm, okraje napojení se stávajícím asfaltovým povrchem bude spojeno postřikem ,,turbo‘‘, to bude použito i na drobnější opravy v tomto úseku.

Místo plnění: k.ú. Nová Ves u Protivína

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 434 537 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Písek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky