Veřejná zakázka: Oprava lesních cest na polesí Šiberna

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001524
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 604
Systémové číslo: P15V00000604
Evidenční číslo zadavatele: S6/2012/004
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.06.2012
Nabídku podat do: 12.06.2012 09:30
Otevírání obálek: 12.06.2012 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesních cest na polesí Šiberna
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu celkem 6 lesních cest na polesí Šiberna financovanou z vlastních zdrojů, danou zpracovanými „Výkazy výměr“.
- Oprava lesní cesty „Lumec“ spočívá ve stržení obou krajnic v délce 1022 m a v následném vyrovnání nerovností (vymačkané koleje, erozní rýhy a výtluky) za použití vrstvy drceného kameniva s posypem v délce 957 m, která bude náležitě spojena (uhutněna) se stávajícím podkladem cesty. Součástí oprav je zpevnění 3 HN a 1 skládky, pročištění a zprůchodnění 3 příčných a 1 podélného TP, obnovení příkopu s patřičným vyspádováním v délce 294 m, vyčištění a stabilizace 11 stávajících svodnic (včetně zajištění odtoku vody na výtoku).
- Oprava lesní cesty „Chlum – Přibyšice“ spočívá ve stržení obou krajnic v délce 1760 m a středu cesty v úseku 99 m dlouhém, s následným odstraněním nerovností na poškozených úsecích (vymačkané koleje, erozní rýhy a výtluky) štěrkodrtí s úpravou krytu z drceného kameniva s posypem v délce 414 m, která bude náležitě spojena (uhutněna) se stávajícím podkladem cesty. Součástí oprav je zpevnění 6 HN, pročištění a zprůchodnění 6 příčných a 3 podélných TP, obnovení příkopu s patřičným vyspádováním v délce 38 m, vyčištění 10 stávajících svodnic (včetně vyčistění zanešených příkopů na výtoku ze svodnic - plocha cca 16 m2 a úpravy svodu vody příkůpky na výtoku ze svodnic do porostu.
- Oprava lesní cesty „Vatěkovské kultury“ spočívá v očištění (stržení) obou krajnic v délce 1163 m a následném položení nové konstrukční vrstvy, která bude náležitě spojena (uhutněna) se stávajícím podkladem cesty (na úseku 600 m dlouhém bude dodána v šíři 3,3 m; a na úseku 540 m bude dodána v šíři 3,0 m). Do mocnosti dodané vrstvy se na úseku 240 m promítá vyjetá pravá i levá kolej. Součástí oprav je zpevnění celkem 8 HN za použití štěrkodrti, vytvoření 2 točen pro autobus, pročištění a zprůchodnění 1 příčného TP (včetně přilehlých příkopů v délce 10 m), zachování 1 stávajícího průlehu v nové konstrukci cesty a doplnění dopravního značení "Zákaz vjezdu".
- Oprava lesní cesty „Parková“ spočívá v očištění (stržení) obou krajnic v celé délce lesní cesty (350 m), čímž se dosáhne průměrné šířky cesty 3,5 m. Následně bude položena nová konstrukční vrstva, která bude náležitě spojena (uhutněna) se stávajícím podkladem cesty na úseku 341 m dlouhém, a to v celé šíři cesty (do mocnosti dodané vrstvy se promítá vyjetá pravá i levá kolej v celé délce úseku). Součástí opravy je i zpevnění celkem 5 HN za použití štěrkodrti. Dále bude pročištěn a zprůchodněn 1 příčný TP včetně přilehlých příkopů v délce 13 m.
- Oprava lesní cesty „Studentská“ spočívá v očištění (stržení) obou krajnic v délce 967 m, v odstranění (stržení) zarostlého středu cesty v úseku 342 m dlouhém a následném položení nové konstrukční vrstvy, která bude náležitě spojena (uhutněna) se stávajícím podkladem cesty na úseku 947 m dlouhém, a to v celé její šíři (v průměru 3,0 - 3,5 m). Součástí oprav je zpevnění celkem 4 HN za použití štěrkodrti, pročištění a zprůchodnění 2 příčných TP, obnovení příkopu s patřičným vyspádováním v délce 12 m, vyřešení pevného usazení 6 stávajících a 2 nově navržených svodnic do nové konstrukce cesty.
- Oprava lesní cesty „Velká Obora“ spočívá v očištění (stržení) obou krajnic v délce 838 m, v odstranění (stržení) zarostlého středu cesty v úseku 370 m dlouhém a následném položení nové konstrukční vrstvy, která bude náležitě spojena (uhutněna) se stávajícím podkladem cesty na úseku 1095 m dlouhém, a to v celé její šíři (v průměru 3,0 - 3,5 m). Součástí oprav je zpevnění celkem 6 HN za použití štěrkodrti, pročištění a zprůchodnění 5 příčných a 1 podélného TP, obnovení příkopu s patřičným vyspádováním v délce 244 m, vyřešení pevného usazení 2 nově navržených svodnic do nové konstrukce cesty.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 577 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Želetinka 12, 256 01 Benešov, podatelna LZ Konopiště

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky