Veřejná zakázka: Děhylovský potok v km 2,040 - 2,500

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6078
Systémové číslo: P15V00006072
Evidenční číslo zadavatele: S951/2015/048
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 513959
Počátek běhu lhůt: 18.06.2015
Nabídku podat do: 10.07.2015 10:00
Otevírání obálek: 10.07.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Děhylovský potok v km 2,040 - 2,500
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na investiční stavební práce charakteru úprav vodních toků (protipovodňová opatření). Cílem těchto opatření je zvýšení protipovodňové ochrany obce Děhylov. V rámci této zakázky dojde ke zkapacitnění části koryta vodního toku v ř. km 2,040 - 2,288, v ř. km 2,118 74 - 2,240 00 bude koryto přeloženo dále od stávajících nemovitostí. V ř. km 2,378 bude vybudována přehrážka, která bude sloužit k zachycování splavenin a pláví Děhylovského potoka. Úsek zkapacitnění koryta se nachází v zastavěné části obce, přehrážka v km 2,378 se nachází v nezastavěné části.
Stavba je členěna na dva stavební objekty:
SO 01 - Zkapacitnění koryta v km 2,040 - 2,288
SO 02 - přehrážka v km 2,378

SO 01 - Zkapacitnění koryta v km 2,040 - 2,288
Koryto bude zkapacitněno v délce 248 m na návrhový průtok Q10 = 3,10 m3/s. Maximální návrhový průtok je limitován napojením upraveného koryta na stávající zatrubnění toku v km 2,040. Kryto bude rozšířeno a prohloubeno, šířka koryta ve dně bude 1,5 m, sklon břehů bude 1:1 - 1:1,5. Ve dně koryta bude zřízena kyneta pro převedení malých průtoků šířky 0,6 m. Pravý břeh bude v celé délce opevněn záhozem z lomového kamene. Levý břeh bude pouze oset travní směsí s tím, aby vodní tok mohl volně meandrovat dále na parcelu č. 815/1, k.ú. Dobroslavice. Stávající koryto bude v úseku přeložení zasypáno vhodnou zeminou z výkopu přeloženého koryta. Nevhodně provedená opatření pobřežníky budou odstraněna. Pro zajištění stability dna bude v km 2,040 – 2,288 zřízeno 12 ks dnových dřevěných prahů, stabilizovaných před a za záhozem z lomového kamene.

SO 02 – Přehrážka v km 2,378
Přehrážka bude sloužit jako lapač splavenin. Bude zřízeno železobetonové jádro hráze, obložené na viditelných částech kamenným obkladem a homogenní sypaná hráz. V patě hráze bude zřízena patka z lomového kamene. Celková délka hráze včetně betonového jádra bude 43 m. Sklon návodní strany hráze přehrážky 1:3,2, sklon vzdušné strany hráze 1:1,7, šířka hráze v koruně 2 m, výška hráze 2,88 m. Uprostřed hráze bude zřízeno betonové jádro s lichoběžníkovou průtočnou sekcí, navrženou na Q100 a obdélníkovou průtočnou sekcí, opatřenou česlemi, navrženou na Q10. Prostor před a za přehrážkou bude opevněn dlažbou z lomového kamene, před přehrážkou budou osazeny hrubé česle. Pod přehrážkou bude dlažba ukončena stabilizačním betonovým prahem s obkladem lomovým kamenem. Dno koryta pod prahem bude opevněno záhozem z lomového kamene, břehy rovnaninou z lomového kamene, celé opevnění bude stabilizováno stabilizačním pasem z lomového kamene do dna. Množství zachycených splavenin přehrážkou při Q10: 360 m3.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace ve stupni DPS „Děhylovský potok km 2,040 – 2,500“ vypracované společností Lesprojekt Krnov, spol. s r. o., Revoluční 1138/76, PSČ 794 01 Krnov, při dodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení stavby vydaném Městským úřadem Hlučín, Odborem životního prostředí a komunálních služeb, pod č. j.: HLUC/48535/2014/OŽPaKS/Wo, dne 3. 12. 2014. Dále budou dodrženy podmínky ve vyjádřeních všech ostatních dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 2 909 367,- Kč
Místo plnění: IDVT 10210165, k. ú. Děhylov, Dobroslavice, okres Opava, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 909 367 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky