Veřejná zakázka: Stavební úpravy LC Bělská alej- R Valdštýn

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6219
Systémové číslo: P15V00006213
Evidenční číslo zadavatele: S921/2015/200
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.07.2015
Nabídku podat do: 21.07.2015 10:00
Otevírání obálek: 21.07.2015 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy LC Bělská alej- R Valdštýn
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem je provedení úprav stávající z většiny nezpevněné přibližovací lesní cesty na odvozní lesní cestu, která splní parametry cesty 2. třídy. Komunikace je navržena jednopruhová, obousměrná, směrově nerozdělená. V trase lesní cesty jsou navrženy hospodářské sjezdy, výhybny a skládky určené ke skládkování vytěženého dříví. Navržena je dle ČSN 736108 v návrhové kategorii 2L 3,5/20, která byla stanovena objednatelem projektové dokumentace. Povrch vozovky je navržen z nestmelené vrstvy z drceného kameniva. Celková délka trasy je 1269 m. Směrové řešení:Řešená komunikace se na začátku trasy napojuje na stávající zpevněnou lesní cestu. Navržené směrové řešení vychází ze stávajícího stavu, trasa je v celé délce vedena severovýchodním směrem. Pouze na několika úsecích byla trasa narovnána pro plynulejší průjezd vozidel lesnické mechanizace. Do směrového polygonu bylo vloženo 12 směrových kružnicových oblouků o poloměrech 30,0 – 500,0 m. Výškové řešení bylo navrženo tak, aby niveleta vozovky byla mírně nad terénem a v co největší míře respektovalo stávající stav a byly dodrženy příslušné normy. Niveleta cesty je v celé délce trasy vedena v mírném klesání z nadmořské výšky 322,91 m.n.m. na začátku trasy do výšky 309,89 m.n.m. na konci trasy. V trase jsou navrženy dvě údolnice. Trasa navržené komunikace obsahuje výškový polygon o podélných sklonech od 0,01 % na začátku trasy až do 4,16 % na konci trasy. Do tohoto výškového polygonu bylo vloženo 15 výškových oblouků o poloměrech oskulačních kružnic od 300 do 4000 m. Příčné uspořádání: V celé délce trasy je komunikace navržena dle kategorie 2L 3,5/20. Jedná se o komunikaci šířky 2,5 m a s oboustrannými krajnicemi šířky 0,5 m (se shodnou konstrukcí vozovky a příčným sklonem). Příčný sklon je v celé délce jednostranný o hodnotě 3,0 %.Ve směrových obloucích je navrženo rozšíření vozovky dle hodnot uvedených v ČSN 736108. Rozšíření vozovky bude provedeno lineárně v poměru 1:20 na začátku a na konci směrového oblouku (v přímých úsecích mimo směrový oblouk). Zemní práce obsahují odstranění pařezů, odkopávku pro spodní stavbu komunikace, násyp, úpravu pláně, zásyp a svahování. Kácení stromů si zajistí investor stavby před zahájením stavebních prací, v rámci projektové dokumentace je počítáno s možným kácením dalších stromů určených k odstranění během výstavby.Odstranění pařezů bude zahrnovat stávající pařezy, pařezy od stromů odstraněných investorem stavby před zahájením samotné stavby a pařezy vzniklé kácením stromů během výstavby. Odkopávky zeminy budou při výstavbě uloženy na mezideponii. Část odkopávek bude použita zpětně k násypu a k zásypu podél navržené lesní cesty, případně k zásypu na určených plochách (v místě skládek apod.). Plochy zasypané zeminou budou zhutněny a vysvahovány pro lepší odtok vody z prostoru navržené lesní cesty.Přebytečná zemina budou odvezeny na místo určené zhotovitelem stavby ve vzdálenosti do 10 km. Úprava pláně bude spočívat v jejím zhutnění a výškovém zarovnání. Zhutnění pláně bude ověřeno statickými zkouškami, hodnota Edef,2 bude minimálně 30 MPa. Na předem určených úsecích bude provedena sanace podloží další vrstvou štěrkodrti. V celé délce trasy bude příčný sklon pláně nejméně 3,0 %. Konstrukce vozovky je v celé délce trasy navržena pro lehkou dopravu v třídě dopravního zatížení VI tj. na průměrnou denní dopravní intenzitu do 15 těžkých nákladních vozidel v obou směrech. Konstrukce vozovky byla navržena tak, aby splňovala požadavky dostatečné únosnosti předpokládané dopravní intenzity a zároveň splňovala požadavky investora. V určených úsecích bude provedena sanace pláně vrstvou štěrkodrti ŠDA. Pro konstrukci vozovky, příp. HS, skládky dřeva a obratiště bude použito minerální kamenivo, v konstrukčních vrstvách odpovídajících daným normám, ale i s ohledem na dostupnost jednotlivých frakcí kameniva v okolních lomech. Jednotlivé konstrukční vrstvy byly navrženy z kameniva v souladu s aktuální nabídkou kameniva lomů Tachov a Chlum nacházejících se v blízkém okolí stavby. Všechny vrstvy budou provedeny z drceného kameniva dle ČSN 736126-1. Nebude používané recyklované kamenivo, příp. betonový či živičný recyklát, apod. V rámci stavby bude po pokládce jednotlivých vrstev (ŠD 0-63 a HDK 32-63) v případě požadavku zástupce investora proveden odběr vzorků a jejich následná laboratorní zkouška pro ověření kvality použitého kameniva. Dále budou na jednotlivých vrstvách provedeny statické zkoušky k ověření požadované únosnosti. Na vrstvě štěrkodrti ŠD 0-63 je požadována minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 = 60 MPa a na konečné vozovce komunikace je požadována minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 = 100 MPa. Na řešenou odvozní LC navazují stávající přibližovací cesty a linky, které budou v místech křížení zpevněny. Sjezdy jsou navrženy zpevněné s konstrukcí vozovky shodnou s navrženou lesní cestou. V trase lesní cesty jsou navrženy dvě skládky, jedna samostatná výhybna a na konci trasy je navrženo úvraťové obratiště. Konstrukce skládek, vyhybny i obratiště je shodná s konstrukcí lesní cesty. V celé délce trasy jsou v odstupech dle ČSN 736108 navrženy ocelové svodnice. Pro stavbu budou použity svodnice od oficiálních výrobců dimenzované na dopravní zatížení minimálně D400. Svodnice budou uloženy do betonového lože z betonu C 16/20 minimální tloušťky 150 mm. Voda ze svodnice bude svedena příčným a podélným spádem do odvodňovacího žebra výkopu vyplněného zásypem hrubého drceného kameniva.
Místo plnění: pozemky p.č. 324/1, 328, 330, vše k.ú. Březovice pod Bezdězem

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 724 118 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Mladá Boleslav

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky