Veřejná zakázka: Kobylí potok (Karlovice) v km 0,000 - 2,640, SO 01 Technické úpravy v km 0,000 – 1,720

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6221
Systémové číslo: P15V00006215
Evidenční číslo zadavatele: S951/2015/051
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 513960
Počátek běhu lhůt: 09.07.2015
Nabídku podat do: 31.07.2015 10:00
Otevírání obálek: 31.07.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kobylí potok (Karlovice) v km 0,000 - 2,640, SO 01 Technické úpravy v km 0,000 – 1,720
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na investiční stavební práce charakteru úprav vodních toků (protipovodňová opatření). Cílem těchto opatření je zvýšení protipovodňové ochrany obce Karlovice. Koryto toku bude v úseku km 0,482-1,720, tedy v délce 1238 m, zkapacitněno na návrhový průtok Q5 - Q10, resp. Q20r - Q100r (přepočet na redukované průtoky ze suchého poldru „Nádrž Jelení“ připravovaného v rámci Opatření na horní Opavě, investorem je Povodí Odry, s. p.). Nevhodně umístěné spádové stupně budou odstraněny a nahrazeny kamennými prahy s tůní a skluzem (celkem 14 ks), čímž dojde ke snížení nivelety dna toku. Mimo to bude dno doplněno dalšími 10 ks nových příčných prahů. V důsledku snížení dna toku bude nutné provést rovněž rekonstrukci stávajícího podélného opevnění tvořeného kamennou rovnaninou (km 0,537-0,660; km 0,776-0,911; km 0,920-1,661), stávající opěry budou navýšené jejich dozděním v km 0,496-0,534 a 1,661-1,710. Zídka v druhém úseku (tj. km 1,661-1,710) bude prodloužena a zavázána do nově navrženého zemního valu (na LB v km 1,720), který bude navádět vodu vybřeženou nad intravilánem obce Karlovice zpět do koryta toku. V km 1,491 a 1,533 budou vybudovány nové opěrné zdi pro nekapacitní mostovky. V km 0,482-0,496 a 0,537-0,585 bude levý břeh navýšen dosypáním terénu na úroveň návrhového průtoku. Stavbu tvoří jeden stavební objekt: SO 01 Technické úpravy v km 0,000 – 1,720. Podrobnější popis technického řešení zakázky je uveden v projektové dokumentaci stavby.

Zakázka bude provedena kompletně dle projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby „Kobylí potok (Karlovice) km 0,000 - 2,640, SO 01 Technické úpravy v km 0,000 - 1,720“, zpracované firmou AgPOL, s. r. o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, zodpovědný projektant Ing. Radoslav Sáblík. Ke stavbě bylo Městským úřadem Bruntál, odborem životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství vydáno Stavební povolení č. j. MUBR/63392-13/kut - OŽP-10137/2013/kut dne 31. 10. 2013. Dále budou splněny podmínky stanovené v Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněného druhu živočicha, vydané Krajským úřadem MSK, OŽPaZ, č. j. MSK 73819/2013 ze dne 26. 6. 2013, Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí ve věci povolení výjimky vydané Krajským úřadem MSK, OŽPaZ č. j. MSK 116858/2013 ze dne 19. 8. 2013 a podmínky Závazného stanoviska MěÚ Bruntál k zásahu do VKP, č. j. MUBR/37991-13/skr - OŽP-174/2013/skr ze dne 10. 6. 2013. Dále budou respektovány podmínky rozhodnutí a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 12 766 243,- Kč
Místo plnění: k. ú. Karlovice ve Slezsku a Nové Purkartice, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 766 243 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky