Veřejná zakázka: Lapač splavenin na Louckém p., km 2,893- 3,000

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001634
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 627
Systémové číslo: P15V00000627
Evidenční číslo zadavatele: S957/2012/010
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.05.2012
Nabídku podat do: 12.06.2012 09:00
Otevírání obálek: 12.06.2012 09:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lapač splavenin na Louckém p., km 2,893- 3,000
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro stavební řízení a pro provádění stavby:„Lapač splavenin na Louckém p., km 2,893- 3,000“
Popis návrhu a požadavků investora:
Účelem stavby je zadržení splavenin nad upravenou částí toku v obci Loučka. Stavba bude začínat v km 2,893, kde bude navazovat na upravenou část (kamennou rovnaninu) a končit pod propustem, který je v havarijním stavu. Hluboce zaříznuté dno bude stabilizováno drátokamennou přehrážkou se spadištěm z kamenného záhozu, která bude založená na armovaném betonovém základu. Dále bude provedena soustava dvou kamenných průsakových hrázek z důvodu zvýšení a stabilizace erodujícího dna. Další požadavky na předmět zakázky plynou ze zadávacího listu PD a návrhu smlouvy o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 162 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky