Veřejná zakázka: Hučava km 0,230-0,370

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001660
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 634
Systémové číslo: P15V00000634
Evidenční číslo zadavatele: S957/2012/011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 31.05.2012
Nabídku podat do: 11.06.2012 09:00
Otevírání obálek: 11.06.2012 09:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hučava km 0,230-0,370
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt řeší sanaci nátrže koryta vodního toku investičního charakteru. Nátrž se nachází na pravém břehu v km 0,256-0,329 nad mostem přes lesní cestu a vznikla v důsledku povodňového průtoku v květnu roku 2010.
Směrově bude trasa vedena stávajícím korytem s rozšířením do pravého břehu (do původní trasy). Navržená niveleta dna bude stabilizována příčnými objekty – kamennými pasy, podélné opevnění pravého břehu je navrženo kamennou rovnaninou, levý břeh vyjma nátoku do mostu bude ponechán bez úpravy. Bude provedeno odtěžení sedimentů z mostního profilu. Přebytečný výkopek bude využit do násypů hrázek, do prosypů rovnanin a pro úpravu terénu ve vyerodované údolnici toku.
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Hučava km 0,230-0,370“, zpracované firmou MARESA, s.r.o., Býšť 260, 533 22 Býšť.
Stavba bude realizována dle podmínek Stavebního povolení vydaného MěÚ Šumperk pod č.j. MUSP 26290/2012 dne 4.4.2012 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 861 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky