Veřejná zakázka: Úžický potok ř. km 0,000 - 3,400

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6368
Systémové číslo: P15V00006362
Evidenční číslo zadavatele: S954/2015/056
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.06.2015
Nabídku podat do: 12.06.2015 08:30
Otevírání obálek: 12.06.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úžický potok ř. km 0,000 - 3,400
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Popis stávajícího stavu:
Předmětem stavby je oprava a doplnění stávajícího břehového a dnového opevnění a oprava opěrných zdí v korytě toku Úžický potok. K výraznému poškození opevnění a koryta došlo při povodni v červnu 2013.
Účelem stavby je oprava konstrukce břehového opevnění a doplnění opevnění dna. Dále je účelem stavby oprava zborcené opěrné zdi. Řešený úsek se nachází v intravilánu obce Talmberk v korytě Úžického potoka a jeho přítoku. Délka řešeného úseku je 78 m
Popis návrhu a požadavků investora:
- Očištění rovnaniny v km 2,899-2,962 od nánosů a stromů. Stromy budou pokáceny, pařezy (i stávající) vrostlé do rovnaniny budou seříznuty na úroveň terénu a ošetřeny herbicidem, pařezy mimo rovnaninu budou odstraněny. Rovnanina bude doplněna (předpoklad 20% plochy)
- Poškozené opevnění dna v úseku km 2,894-2,952 bude doplněno kamennou rovnaninou.
- Očištění a přespárování opěrné zídky v km 2,894-2,952 na levém břehu
- Zbourání stávající poškozené opěrné zdi v km 2,952 – 2,972 a vybudování nové opěrné zdi – železobetonová konstrukce s kamenným obkladem
Na akci byly vydány tato stanoviska a povolení:
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les ze dne 27. 4. 2015, č.j. OÚ/038/2015
Závazné stanovisko zásahu do VKP č.j. MKH/006882/2014 ze dne 6. 2. 2014
Souhlas s provedením ohlášených vodohospodářských úprav vydaný MěÚ Kutná Hora, odbor životního prostředí, dne 28. 1. 2015 pod č. j. MKH/006730/2015
Vyjádření vlastníků pozemků a správců inženýrských sítí jsou součástí dokladové části PD.
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.
Místo plnění: Talmberk

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 898 936 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kutná Hora

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov 256 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky