Veřejná zakázka: Rekonstrukce a opravy lesních cest na polesí Komorsko a Višňová

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6378
Systémové číslo: P15V00006372
Evidenční číslo zadavatele: S6/2015/156
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.07.2015
Nabídku podat do: 13.08.2015 10:00
Otevírání obálek: 13.08.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce a opravy lesních cest na polesí Komorsko a Višňová
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické řešení rekonstrukce lesní cesty "Psinská":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění pařezů zasahujících do plochy příkopu nebo pláně lesní cesty, s jejich přesunem na místo určení a uložením.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic, nájezdů a skládek dřeva (průměrná mocnost 10 cm), s následnou úpravou (urovnáním) a zhutněním pláně lesní cesty, jejích hospodářských nájezdů a skládek dřeva.
- Odstraněné nánosy zeminy budou následně nakládány na dopravní prostředek a převáženy na místo uložení.
- Součástí zemních prací je hloubení 3 rýh pro položení příčných trubních propustků DN 500/7500 a pro vyzdění jejich čel a vtokových jímek. Dále bude vyhloubena 1 rýha pro položení podélného trubního propustku DN 400/10000 a pro vyzdění jeho čel. Hloubení rýh zahrnuje i jejich zpětný zásyp se zhutněním (po uložení trub), ale také zřízení odtokových příkopů pro odvedení vody od příčných trubních propustků. Přebytečná zemina bude průběžně ukládána do vzdálenosti cca 3 m od výkopu, kde bude rozprostřena do okolního terénu.
b) Stavba konstrukce vozovky včetně jejích součástí (hospodářské nájezdy, skládky, atd.):
- Bude řešena navážením, rozprostřením a hutněním jednotlivých konstrukčních vrstev cesty, hospodářských nájezdů, přejezdu, obratiště a skládek dřeva. Konstrukce vozovky bude tvořena podkladní vrstvou z kameniva hrubého drceného frakce 32-63, s následným dodáním krytu ze štěrkodrti (0–32/63) a to včetně 7 hospodářských nájezdů, 1 přejezdu, 1 obratiště a 3 skládek dřeva, u nichž bude obnovena plynulost napojení na rekonstruovanou lesní cestu.
- Finální posyp krytu kamenivem drceným bude proveden po celé délce cesty v šíři 3,5 m a na obratišti.
- Do 3 připravených příčných rýh bude na podkladní beton usazeno celkem 9 nových železobetonových trubek DN 500/2500, k nimž bude vyzděno z lomového kamene a betonu 6 čel, 3 vtokové jímky a 3 výtoková koryta.
- Do připravené podélné rýhy budou na podkladní beton usazeny celkem 4 nové železobetonové trubky DN 400/2500, k nimž budou vyzděna z lomového kamene a betonu 2 čela a vtokové a výtokové koryto.
- Součástí akce je i zřízení podélných odvodňovacích příkopů, neboť stávající systém odvodnění má charakter mělkých rigolů, které jsou zanesené zeminou až do úrovně terénu.
- Do nové konstrukce vozovky bude osazena 1 nová ocelová svodnice (dodávka a montáž).
c) Stavba nového funkčního rozjezdu na veřejnou komunikaci:
- Bude řešena navážením, rozprostřením a hutněním jednotlivých konstrukčních vrstev rozjezdu. Jeho konstrukce bude tvořena podkladní vyrovnávací vrstvou z kameniva hrubého drceného frakce 63-125, doplněnou o frakci 32-63, s následným dodáním krytu ze štěrkodrti (0–32/63).
- Finální kryt rozjezdu bude tvořit podkladní (5 cm) a obrusná vrstva (5 cm) z asfaltového betonu.
- Rozjezd bude označen červenými směrovými sloupky.


Technické řešení rekonstrukce lesní cesty "Stará Rejkovická":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění pařezů zasahujících do plochy příkopu nebo pláně lesní cesty, s jejich přesunem na místo určení a uložením.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic (průměrná mocnost 10 cm), s následnou úpravou (urovnáním) a zhutněním pláně lesní cesty a obou jejích rozjezdů.
- Odstraněné nánosy zeminy budou následně nakládány na dopravní prostředek a převáženy na místo uložení, kde budou náležitě rozprostřeny.
- Součástí zemních prací je hloubení 3 rýh pro zřízení 3 příčných odvodňovacích drénů. Dále bude vyhloubena 1 rýha pro položení příčného trubního propustku DN 500/12500 a pro vyzdění jeho čel. Hloubení této rýhy dále zahrnuje i její zpětný zásyp se zhutněním (po uložení trub), ale také zřízení odtokových příkopů pro odvedení vody od příčných drénů a trubního propustku. Přebytečná zemina bude průběžně ukládána do vzdálenosti cca 3 m od výkopu, kde bude rozprostřena do okolního terénu.
b) Stavba konstrukce vozovky včetně jejích součástí (rozjezdy, drény, propustek, svodnice, atd.):
- Bude řešena navážením, rozprostřením a hutněním jednotlivých konstrukčních vrstev cesty a jejích rozjezdů. Konstrukce vozovky bude tvořena podkladní vrstvou z kameniva hrubého drceného frakce 32-63, s následným dodáním krytu ze štěrkodrti (0–32/63) a to včetně 2 jejích rozjezdů, u nichž bude obnovena plynulost napojení na navazující lesní cesty.
- Finální posyp krytu kamenivem drceným bude proveden po celé délce cesty (včetně jejích rozjezdů) v šíři 3,5 m.
- Před vlastní stavbou konstrukce vozovky budou zřízeny 3 příčné odvodňovací drény, vyplněním připravených rýh záhozovým kamenem o hmotnosti do 200 kg s poštěrkováním.
- Do připravené příčné rýhy bude na podkladní beton usazeno celkem 5 nových železobetonových trubek DN 500/2500, k nimž budou vyzděna z lomového kamene a betonu 2 čela a vtokové a výtokové koryto (s vyplněním spár cementovou maltou se zatřením).
- Součástí akce je i zřízení podélných odvodňovacích příkopů, neboť stávající systém odvodnění má charakter mělkých rigolů, které jsou zanesené zeminou až do úrovně terénu.
- Do nové konstrukce vozovky bude osazeno 6 nových ocelových svodnic (dodávka a montáž).


Technické řešení rekonstrukce lesní cesty "Dubnovská":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění pařezů zasahujících do pláně lesní cesty, s jejich přesunem na místo určení a uložením, včetně stabilizace vzniklých jam kamenivem hrubě drceným.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z povrchu a krajnic vozovky, nájezdů a skládky dřeva (průměrná mocnost 10 cm), s následnou úpravou (urovnáním) a zhutněním pláně lesní cesty, jejích hospodářských nájezdů a skládky dřeva.
- Odstraněné nánosy zeminy budou následně nakládány na dopravní prostředek a převáženy na místo uložení, kde budou náležitě rozprostřeny.
- Zúžená místa budou rozšířena provedením odkopávek. Odtěžený materiál bude následně nakládán na dopravní prostředek a převážen na místo uložení, kde bude náležitě rozprostřen a hutněn do násypů zhutněných (bude využíván při úpravě pláně jako zhutněný násyp do 100 % PS).
- Součástí zemních prací je hloubení rýhy pro zřízení příčného odvodňovacího drénu. Dále budou vyhloubeny 2 rýhy pro položení příčných trubních propustků DN 600/15000 a pro vyzdění jejich čel. Hloubení těchto rýh dále zahrnuje i jejich zpětný zásyp se zhutněním (po uložení trub), ale také zřízení odtokových příkopů pro odvedení vody od příčného drénu a příčných trubních propustků. Přebytečná zemina bude průběžně ukládána do vzdálenosti cca 3 m od výkopu, kde bude rozprostřena do okolního terénu.
- Součástí přípravných prací bude bourání 2 stávajících nefunkčních trubních propustků (DN do 500 mm), včetně bourání zdiva jejich čel z prostého betonu.
b) Stavba konstrukce vozovky včetně jejích součástí (rozjezdy, drén, propustky, svodnice, atd.):
- Bude řešena navážením, rozprostřením a hutněním jednotlivých konstrukčních vrstev cesty, hospodářských nájezdů, rozjezdů a skládky dřeva. Konstrukce vozovky bude tvořena podkladní vrstvou z kameniva hrubého drceného frakce 32-63, s následným dodáním krytu ze štěrkodrti (0–32/63) a to včetně 3 hospodářských nájezdů a skládky dřeva, u nichž bude obnovena plynulost napojení na rekonstruovanou lesní cestu.
- Vyplnění hrubých nerovností v projektem stanovených úsecích (v úvozových částech trasy nebo ve vyjetých kolejích), bude řešeno v předstihu před navážením konstrukčních vrstev, kamenivem frakce 63-125, včetně jeho zhutnění.
- Finální posyp krytu kamenivem drceným bude proveden po celé délce cesty (včetně jejích rozjezdů) v šíři 3,5 m.
- Před vlastní stavbou konstrukce vozovky bude zřízen příčný odvodňovací drén, vyplněním připravené rýhy záhozovým kamenem o hmotnosti do 200 kg s proštěrkováním.
- Do připravené rýhy příčného trubního propustku č. 1. budou na podkladní beton usazeny celkem 3 nové železobetonové trubky DN 600/2500, k nimž budou vyzděna z lomového kamene a betonu 2 čela a vtoková jímka (s vyplněním spár cementovou maltou se zatřením). Výtok z propustku bude zajištěn záhozem z hrubého lomového kamene s proštěrkováním. Při stavbě tohoto propustku bude nutné čerpat vodu a převádět ji potrubím mimo staveniště do příkopu pod cestou.
- Do připravené rýhy příčného trubního propustku č. 2. budou na podkladní beton usazeny celkem 3 nové železobetonové trubky DN 600/2500, k nimž budou vyzděna z lomového kamene a betonu 2 čela a vtokové a výtokové koryto (s vyplněním spár cementovou maltou se zatřením).
- Do nové konstrukce vozovky budou osazeny 4 nové ocelové svodnice (dodávka a montáž).


Technické řešení rekonstrukce lesní cesty "Placká":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění pařezů zasahujících do pláně hospodářských nájezdů, přejezdů nebo skládek dříví, s jejich přesunem na místo určení a uložením.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z povrchu hospodářských nájezdů, přejezdů a skládek dříví (průměrná mocnost 10 cm), s následnou úpravou (urovnáním) a zhutněním pláně hospodářských nájezdů, přejezdů a skládek dříví.
- Odstraněné nánosy zeminy budou následně nakládány na dopravní prostředek a převáženy na místo uložení, kde budou náležitě rozprostřeny.
- Součástí zemních prací je hloubení 7 rýh pro zřízení odvodňovacích drénů. Dále bude vyhloubeno 10 rýh pro položení podélných trubních propustků DN 400/97500 a pro vyzdění jejich čel. Hloubení těchto rýh dále zahrnuje i jejich zpětný zásyp se zhutněním (po uložení trub). Přebytečná zemina bude průběžně ukládána do vzdálenosti cca 3 m od výkopu, kde bude rozprostřena do okolního terénu.
- Součástí přípravných prací bude odstranění živičného krytu a podkladu z kameniva v místě překopu vozovky, s naložením takto vzniklého stavebního odpadu z kameniva a odpadu živičného a s jeho dopravou na skládku.
b) Stavba konstrukce nájezdů, přejezdů a skládek, včetně jejich součástí (propustky, drény, atd.):
- Před vlastní stavbou konstrukce hospodářských nájezdů bude zřízeno 7 odvodňovacích drénů, vyplněním připravených rýh záhozovým kamenem o hmotnosti do 200 kg s proštěrkováním.
- Do 10 připravených rýh podélných trubních propustků bude na podkladní beton usazeno celkem 39 nových železobetonových trubek DN 400/2500, k nimž bude vyzděno z lomového kamene a betonu 20 čel a vtokových a výtokových koryt (s vyplněním spár cementovou maltou se zatřením).
- Vlastní stavba konstrukce nájezdů, přejezdů a skládek dříví pak bude řešena navážením, rozprostřením a hutněním jejich jednotlivých konstrukčních vrstev, které budou tvořeny podkladní vrstvou z kameniva hrubého drceného frakce 32-63, s následným dodáním krytu ze štěrkodrti (0–32/63), čímž dojde k obnovení plynulosti jejich napojení na stávající lesní cestu.
- Do připravené rýhy příčného trubního propustku budou na podkladní beton usazeny celkem 2 nové železobetonové trubky DN 500/2500 a jedna zkrácená, k nimž budou vyzděna z lomového kamene a betonu 2 čela a vtokové a výtokové koryto (s vyplněním spár cementovou maltou se zatřením).
- Obnova konstrukce vozovky v místě jejího překopu bude řešena doplněním, rozprostřením a hutněním podkladní vrstvy z kameniva hrubého drceného (frakce 32-63), po níž bude následovat dodání vrstvy štěrkodrti (0–32/63), s následnou aplikací živičného spojovacího postřiku, s konečnou úpravou takto připraveného povrchu pojízdným nahřívačem a doplněním asfaltové obrusné vrstvy, s jejím rozprostřením a strojním zhutněním.
- V rámci běžných udržovacích prací bude součástí této stavby i čištění zaneseného podélného trubního propustku DN 400/6000 a pročištění příkopů navazujících na doplňované hospodářské nájezdy a přejezdy.


Technické řešení rekonstrukce lesní cesty "Pražská":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění pařezů zasahujících do příkopu a do stávajícího trubního propustku, s jejich přesunem na místo určení a uložením.
- Bourání původního propustku ze zdiva kamenného na sucho.
- Součástí zemních prací bude hloubení rýhy pro položení příčného trubního propustku DN 600/7500 a pro vyzdění jeho čel. Zemina z hloubení rýhy bude z části využita pro zřízení zemní hrázky a zbytek bude uložen na dočasnou hromadu. Zemní hrázka nad vtokem bude sloužit pro zadržení vody z příkopu, pro její čerpání a převedení potrubím mimo staveniště propustku do příkopu pod cestou. Stavební práce dále zahrnují i zpětný zásyp rýhy se zhutněním (po uložení trub), přičemž ostatní nevyužitá zemina bude po vybudování propustku použita k zásypu kolem čel a k celkovým terénním úpravám.
- Zemní a ostatní související práce budou ukončeny úpravou a zhutněním pláně lesní cesty v místě jejího překopu.
b) Stavba nového příčného trubního propustku, včetně jeho součástí (dlažby, kamenný zához):
- Do připravené rýhy budou na podkladní beton usazeny celkem 3 nové železobetonové trubky DN 600/2500, k nimž budou vyzděna z lomového kamene a betonu 2 čela a vtokové a výtokové koryto (s vyplněním spár cementovou maltou se zatřením). Vtok a výtok z propustku bude před uložením dlažeb zajištěn záhozem z hrubého lomového kamene s proštěrkováním. Při stavbě tohoto propustku bude nutné čerpat vodu a převádět ji potrubím mimo staveniště do příkopu pod cestou.
- Obnova konstrukce vozovky v místě jejího překopu bude řešena doplněním, rozprostřením a hutněním podkladní vrstvy z kameniva hrubého drceného (frakce 32-63), po níž bude následovat dodání vrstvy štěrkodrti (0–32/63), s finálním posypem krytu kamenivem drceným, v celé délce překopu a v šíři 3,5 m, čímž dojde k obnovení plynulosti napojení na stávající lesní cestu.
Místo plnění: Polesí Komorsko (k.ú. Kardavec, Pičín a Rejkovice) a Višňová (k.ú. Jablonná, Jelence a Višňová).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 813 840 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky