Veřejná zakázka: BP LP Černého 2,31 v ř km 0,0 – 1,715

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 6402
Systémové číslo: P15V00006396
Evidenční číslo zadavatele: 954/2015/046
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.08.2015
Nabídku podat do: 13.08.2015 09:30
Otevírání obálek: 13.08.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP LP Černého 2,31 v ř km 0,0 – 1,715
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o údržbu břehového porostu spočívající v odstranění nevhodných dřevin z průtočného profilu toku. V trase koryta vodního toku se nachází vzrostlé stromy a keře zasahující do průtočného profilu koryta. Údržba je plánována po pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky s.p. Celkový počet odstraňovaných dřevin viz. výkaz výměr.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Veškerá dřevní hmota je z pozemků zadavatele, zhotovitel ji po odsouhlasení číselníku odkoupí za ceny určené smlouvou o dílo.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu, viz. projektová dokumentace.
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Práce budou provedeny dle přiloženého projektové dokumentace “BP – LBP Černého 2,31 ř.km 0,0 – 1,715“, vypracované autorizovaným projektantem Ing. Pavlem Kubaštou v květnu 2015.

Místo plnění: Frymburk

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 149 524 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy