Veřejná zakázka: Dobešovský potok km 0,000 - 0,900

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6464
Systémové číslo: P15V00006458
Evidenční číslo zadavatele: S951/2015/074
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 518191
Počátek běhu lhůt: 15.08.2015
Nabídku podat do: 08.09.2015 10:30
Otevírání obálek: 08.09.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dobešovský potok km 0,000 - 0,900
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na investiční stavební práce charakteru úprav vodních toků (protipovodňová opatření). Cílem těchto opatření je zvýšení protipovodňové ochrany obce Jakubčovice nad Odrou. V rámci této zakázky dojde ke zkapacitnění koryta vodního toku Dobešovský potok v úseku ř. km 0,058 - 0,155. Zkapacitňovaný úsek koryta se nachází v zastavěné části obce. Stavba zahrnuje jeden stavební objekt:
SO 01 - hrazení bystřin

Koryto toku je v úseku, navrženém k úpravě, nekapacitní, převede pouze průtoky Q5. Při zvýšených průtocích dochází k vybřežování vody z koryta, příp. k zanášení průtočného profilu splaveninami. Koryto toku bude zkapacitněno v délce 97,40 m na návrhový průtok Q50 = 6,48 m3/s. Maximální návrhový průtok je limitován kapacitou mostu na místní komunikaci v km 0,0555 (Q20). Zvýšení kapacity koryta bude dosaženo odstraněním zúžených míst na toku, prohloubením dna toku a úpravou podélného profilu toku. Stávající nevhodně umístěná opěrná stěna na pravém břehu v úseku km 0,058 - 0,155 bude vybourána. Nová stěna bude postavena tak, aby šířka dna toku byla minimálně 2,20 m a hloubka profilu 0,90 m. Opěrná stěna v celkové délce 97,40 m bude betonová s obkladem viditelného povrchu zdivem z lomového kamene, v místě prohloubení bude dno zpevněno dlažbou z lomového kamene kladenou do betonu s vyspárováním. V km 0,155 bude zavázání opěrné stěny provedeno tak, aby byla zajištěna koncentrace vody do upraveného profilu toku při povodních. Ke změně směrových poměrů nedojde. Bližší popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace ve stupni DSP a DRS „Dobešovský potok v km 0,000 - 0,900“ vypracované Ing. Jaroslavem Valouškem - VALES, Hranická 19/419, 757 01 Valašské Meziříčí, při dodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení stavby vydaném Městským úřadem Odry, Odborem životního prostředí, č. j.: MěÚO/12885/2014 ze dne 18. 8. 2014. Dále budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních všech ostatních dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Místo plnění: IDVT , k. ú. Jakubčovice nad Odrou, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 186 182 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky