Veřejná zakázka: Rekonstrukce a opravy lesních cest na polesí Mníšek a Komorsko

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6490
Systémové číslo: P15V00006484
Evidenční číslo zadavatele: S6/2015/170
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.08.2015
Nabídku podat do: 09.09.2015 10:00
Otevírání obálek: 09.09.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce a opravy lesních cest na polesí Mníšek a Komorsko
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické řešení "Rekonstrukce lesní cesty Korytany okružní":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění pařezů zasahujících do pláně lesní cesty, s jejich přesunem na místo určení, včetně uložení.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic, komunikace a hospodářských nájezdů, s následnou úpravou (urovnáním) a zhutněním pláně lesní cesty, včetně hospodářských nájezdů.
- Část odstraněných nánosů (odkopávek) bude uložena na mezideponie a dále bude použita k terénním úpravám (dosypům) podél lesní cesty. Takto použité odkopávky budou náležitě vysvahovány.
- Zbylé nánosy zeminy (odkopávky) budou na dopravních prostředcích převáženy na místo uložení, kde budou uloženy jako nezhutněné násypy.
b) Stavba konstrukce vozovky včetně jejích součástí (hospodářské nájezdy, svodnice, atd.):
- Bude řešena navážením, rozprostřením a hutněním jednotlivých konstrukčních vrstev cesty a hospodářských nájezdů (podklad ze štěrkodrtě a kryt z vibrovaného štěrku). Konstrukce vozovky bude tvořena podkladem ze štěrkodrti (0–63) a vrstvou vibrovaného štěrku se zakalením a to včetně 13 hospodářských nájezdů, u nichž bude obnovena plynulost napojení na rekonstruovanou lesní cestu.
- Aby bylo dosaženo požadované únosnosti vozovky i na nestabilním úseku, musí být provedena sanace pláně lesní cesty hutněná po vrstvách, jejíž předpokládaná mocnost byla stanovena na 200 mm a která je tvořena ze štěrkodrtě frakce 0/63.
- V předstihu před navážením vrstvy sanace bude na urovnanou a zhutněnou pláň lesní cesty položena geotextilie 500g / m2.
- Do 2 sedlových loží z betonu budou osazeny 2 nové ocelové svodnice (dodávka a montáž). Výtok ze svodnice bude zpevněn kamenivem frakce 63-125.

Technické řešení "Opravy lesní cesty Rejkovská":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic lesní cesty.
- Součástí zemních prací je hloubení rýh pro celkovou opravu poškozených čel trubního propustku DN 600 a rýh pro opravu 3 příčných odvodňovacích drénů, včetně přemístění přebytečné zeminy a její uložení do nezhutněných násypů.
- Dále bude provedeno čištění zanesených příkopů, průlehů a jednoho 10 m dlouhého příčného trubního propustku.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Do připravených rýh bude uloženo hrubé drcené kamenivo frakce 63-125, které poslouží jako funkční drenáž.
- Do připravených rýh u příčného trubního propustku DN 600/2500 budou znovu vyzděna 2 čela (z lomového kamene).
- Nepravidelná poškození povrchu vozovky (silně vyjeté koleje a výtluky) budou vyspraveny kamenivem hrubě drceným, frakce 32-63.
- Následovat bude vyspravení formou úpravy krytu kamenivem drceným, od 0,08 do 0,10 m3/m2, s finálním posypem krytu kamenivem drceným, do 30 kg/m2. Z důvodu zachování plynulosti napojení hospodářského nájezdu a skládky dříví na opravovanou cestu dojde k jejich doplnění kamenivem drceným.

Technické řešení "Opravy lesní cesty U Martínka":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic lesní cesty.
- Úprava (urovnání) pláně lesní cesty se zhutněním.
- Bourání poškozeného stávajícího trubního propustku.
- Součástí zemních prací je hloubení rýhy pro celkovou opravu poškozeného trubního propustku DN 400, včetně vytvoření rýhy pro opětovné vyzdění základů navržených čel a zásyp uložené trouby částí odtěžených zemin, s jejich zhutněním.
- Dále bude provedeno čištění zanesených příkopů.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Do připravené rýhy budou usazeny 2 železobetonové trouby DN 400/2500, s opětovným vyzděním obou čel a vtokového koryta (z lomového kamene).
- Nepravidelná poškození povrchu vozovky (silně vyjeté koleje a výtluky) budou vyspraveny kamenivem hrubě drceným, frakce 32-63.
- Následovat bude vyspravení formou úpravy krytu kamenivem drceným, od 0,08 do 0,10 m3/m2, s finálním posypem krytu kamenivem drceným, do 35 kg/m2. Z důvodu zachování plynulosti hospodářských nájezdů na opravovanou cestu dojde k doplnění 3 hospodářských nájezdů.

Technické řešení "Opravy lesní cesty Tlustá":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic lesní cesty a hospodářských nájezdů.
- Součástí zemních prací je hloubení rýhy pro opravu příčného odvodňovacího drénu.
- Dále bude provedeno čištění zanesených příkopů.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Do připravené rýhy bude uloženo hrubé drcené kamenivo frakce 63-125, které poslouží jako funkční drenáž.
- Nepravidelná poškození povrchu vozovky (silně vyjeté koleje a výtluky) budou vyspraveny kamenivem hrubě drceným, frakce 32-63.
- Následovat bude vyspravení formou úpravy krytu kamenivem drceným, od 0,08 do 0,10 m3/m2, s finálním posypem krytu kamenivem drceným, do 35 kg/m2. Z důvodu zachování plynulosti hospodářských nájezdů na opravovanou cestu dojde k doplnění 2 hospodářských nájezdů.

Technické řešení "Opravy lesní cesty Spojka":
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic lesní cesty, hospodářských nájezdů a skládky dříví.
- Bourání poškozené části stávajícího trubního propustku.
- Součástí zemních prací je hloubení rýh při výměně poškozené trouby stávajícího trubního propustku DN 600, včetně vytvoření rýhy pro vyzdění základů opravovaného čela a zásyp uložené trouby se zhutněním materiálu. Rovněž budou vyhloubeny rýhy pro opravu příčných odvodňovacích drénů.
- Dále bude provedeno čištění zanesených příkopů.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Do připravených rýh bude uloženo hrubé drcené kamenivo frakce 63-125, které poslouží jako funkční drenáž.
- Do připravené rýhy bude usazena 1 železobetonová trouba DN 600/2500, s následnými opravami obou čel a výtokového koryta (z lomového kamene).
- Nepravidelná poškození povrchu vozovky (silně vyjeté koleje a výtluky) budou vyspraveny kamenivem hrubě drceným, frakce 32-63.
- Následovat bude vyspravení formou úpravy krytu kamenivem drceným, od 0,08 do 0,10 m3/m2, s finálním posypem krytu kamenivem drceným, do 35 kg/m2. Z důvodu zachování plynulosti hospodářských nájezdů na opravovanou cestu dojde k doplnění 5 hospodářských nájezdů a skládky dříví.
Místo plnění: Polesí Mníšek pod Brdy (k.ú. Mníšek pod Brdy, Dobříš, Stříbrná Lhota a Kytín), polesí Komorsko (k.ú. Rejkovice a Kardavec).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 575 338 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha-západ

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky