Veřejná zakázka: BP Zádubský potok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 6506
Systémové číslo: P15V00006500
Evidenční číslo zadavatele: 954/2015/054
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.08.2015
Nabídku podat do: 10.09.2015 11:30
Otevírání obálek: 10.09.2015 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Zádubský potok
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je údržba a dosadba břehového porostu na Zádubském potoce a jeho přítocích, spočívající v odstranění neperspektivních a poškozených dřevin, dřevin vrostlých do profilu toku a dřevní hmoty tvořící překážku v profilu toku a v provedení redukčního řezu dřevin z hlediska prevence provozní nebezpečnosti. Dále bude provedena dosadba 92ks BP s provedením ochrany proti okusu a otluku apod. Údržba je plánována na pozemcích soukromých vlastníků, SPÚ a LČR s.p.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace, výkazu výměr údržby břehového porostu „Zádubský potok – BP“, vypracované firmou Geo Vision s.r.o., Chodovnická 472/4, 193 00 Praha 9, Pracoviště Částkova 73. 326 00 Plzeň.
V terénu byly dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Práce budou prováděny místně v ochranném pásmu VN ČEZ Distribuce a.s. a nadzemního vedení O2 podél komunikace Olbramov - Zádub. Zhotovitel bude respektovat podmínky PD, vyjádření a podmínky pro práce v ochranných pásmech.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, k ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede vyhotovení číselníků a protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Dřevní hmota z pozemků LČR bude odkoupena zhotovitelem dle ceníku v příloze smlouvy.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny vlastníky a uživateli pozemků za podmínky oznámení zahájení prací a uvedení pozemků do původního stavu a odsouhlasené zpětné předání a převzetí pozemků vlastníky/nájemci.
K akci byly vydány následující doklady:
- závazné stanovisko zásahu do VKP , OŽP MěÚ Stříbro, č.j. 1703/ŽP/14/246-R, ze dne 27.1.2015 (podmínky-nebudou poškozovány a ničeny ponechané BP, mechanizační prostředky budou zabezpečeny proti úniku ropných látek, v případě výskytu zvláště chráněných živočichů a rostlin stanovených vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. bude postupováno dle zákona č.114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny v platném znění, termín realizace bude oznámena SÚSPK a vlastníkům pozemků.
- souhrnné stanovisko k PD MěÚ Stříbro OŽP, č.j. 1702/ŽP/14, ze dne 5.1. 2015, (uvedení sousedních pozemků ZPF do řádného stavu, odstranění škod vzniklých použitím techniky, dojednání se zemědělci termínu vstupu na pastviny apod.)
- Stanovisko k PD a žádosti o povolení kácení OÚ Olbramov, ze dne 27. 11. 2014 bez připomínek
- Stanovisko k PD a žádosti o povolení kácení obec Kokašice, ze dne 18. 12. 2014 bez připomínek
- Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., Zn. 0100447043, ze dne 28.7.2015 sdělení o existenci sítí vzdušného vedení VN, udělení souhlasu s činnostmi v ochranném pásmu VN zn.1077317947 ze dne 17.8.2015
- Sdělení ČEZ ICT, Zn. 0200342962, ze dne 28.7.2015 - nedojde ke střetu
- sdělení k existenci sítí RWE, zn.5000998392, ze dne 18.9.2014, nedojde ke střetu
- Vyjádření o existenci sití O2, č.j.673338/14, ze dne 3.9.2014, souhlas a podmínky pro práce v ochranném pásmu email ze dne 5.8.2015 a 29.7.2015
- Souhlas s navrženou údržbou a se vstupem na pozemek a stanovením podmínek vlastníků pozemků:
- p. Petr Gál, ze dne 21.11.2014, p.p.č.862/3,914/1, k.ú. Lomy u Domaslavi
- p. Pospíšil - p.p.č. 586/1, k.ú. Zádub u Olbramova
- SJM Pospíšilovi - p.p.č. 107/1,287/8,9,11;402/2;534/1;578/5k.ú. Zádub u Olbramova
- SPÚ, ze dne 2.12.2014, 578/1,4,7; 590/1;608/2 v k.ú. Zádub u Olbramova,
- souhlasy nájemců pozemků: p.p.č. 590/1 k.ú. Zádub u Olbramova, Mgr. Jana Vacková, ze dne 10.12.2014 a p.Pospíšil p.p.č. 578/1,4,7, k.ú. Zádub u Olbramova

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.


Místo plnění: k.ú. Zádub u Olbramova, k.ú. Lomy u Domaslavi

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 256 066 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy