Veřejná zakázka: BP Čaňkovský potok ř.km 4,64 - 5,01 a ř.km 5,96 - 6,5

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 6507
Systémové číslo: P15V00006501
Evidenční číslo zadavatele: 954/2015/053
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.08.2015
Nabídku podat do: 10.09.2015 08:30
Otevírání obálek: 10.09.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Čaňkovský potok ř.km 4,64 - 5,01 a ř.km 5,96 - 6,5
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je údržba břehového porostu na Čaňkovském potoce a jeho levostranném přítoku, spočívající v odstranění neperspektivních a poškozených dřevin, dřevin vrostlých do profilu toku a dřevní hmoty tvořící překážku v profilu toku a v provedení redukčního řezu dřevin z hlediska prevence provozní nebezpečnosti, v blízkosti inž.sítí a komunikace je navrženo postupné kácení. Údržba je plánována na pozemcích LČR s.p. i cizích vlastníků.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace, výkazu výměr údržby břehového porostu „BP Čaňkovský potok, ř.km 4,64-5,01 a ř.km 5,96-6,5, vypracované firmou Geo Vision s.r.o., Chodovnická 472/4, 193 00 Praha 9, Pracoviště Částkova 73. 326 00 Plzeň.
V terénu byly dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Práce budou prováděny místně v ochranném pásmu nadzemního vedení NN ČEZ Distribuce a komunikace Borek Stráž. Zhotovitel bude respektovat podmínky PD, vyjádření a podmínky pro práce v ochranných pásmech.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, k ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede vyhotovení číselníků a protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Dřevní hmota z pozemků LČR bude odkoupena zhotovitelem dle ceníku v příloze smlouvy.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny vlastníky a uživateli pozemků za podmínky oznámení zahájení prací a uvedení pozemků do původního stavu a odsouhlasené zpětné předání a převzetí pozemků vlastníky/nájemci.
K akci byly vydány následující doklady:
- závazné stanovisko zásahu do VKP , OŽP MěÚ Stříbro, č.j. 179/2015-OŽP/TC 246.4, ze dne 27.4.2015
- stanovisko MěÚ Stříbro OŽP, č.j.177/2015-OŽP/TC 208, ze dne 22.1. 2015,
- vyjádření Povodí Vltavy s.p. č.j.1969/2015/342/Pa, ze dne 20.1.2015
- ČRS z.s., ZÚS Plzeň č.j. 21/15, ze dne 13.1.2015
- stanovisko k PD a žádosti o povolení kácení Městys Stráž č.j. 47/15/LT,ze dne 3.2.2015


- Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., Zn. 0100352479, ze dne 27.11.2014 sdělení o existenci sítí 2x vzdušného vedení NN - (posun zákresu vedení, naznačeno v mapě 4.2), stanovení podmínek pro provádění činností v ochr. pásmech, - ČSN EN 50110-1 ed. 2
- Sdělení ČEZ ICT, Zn. 0200263967, ze dne 27.11.2014 - nedojde ke střetu
- sdělení k existenci sítí RWE GasNet s.r.o., zn.5001020590 a 500102061 ze dne 20.10.2014 - nedojde ke střetu
- Vyjádření o existenci sití O2, č.j.732158/14, ze dne 27.11.2016, polygon 2 - podzemní optický kabel (v místě nejsou navrhovány zemní práce)
- VaK Karlovy Vary ze dne 27.10.2014 - nedojde ke střetu
- Souhlas s navrženou údržbou a se vstupem na pozemek a stanovením podmínek vlastníků pozemků:
- Městys Stráž p.p.č.780/14, 781/7, 781/31, 941, 940, 938, 25/2, k.ú. Borek u Tachova, ze dne 2.2.2015
- p.František Martínek, ze dne 28.1.2015, p.p.č.1004, k.ú. Borek u Tachova
- NOBOS Bor.s.r.o. souhlas s přístupem na p.p.č. 937 a 943 k.ú. Borek u Tachova ze dne 12.1.2015
- SŽDC OŘ Plzeň souhlas s kácením na p.p.č. 983 k.ú. Borek u Tachova, ze dne 16.1.2015
- p. Robert Vašíček p.p.č. 914, 918 k.ú. Brek u Tachova, ze dne 12.1.2015
- p.Jan Velich p.p.č. 32/1,k.ú. Borek u Tachova, ze dne 12.1.2015
- SPÚ KPÚ pobočka Tachov nesouhlas se vstupem přes pozemek p.p.č. 1003 k.ú. Borek u Tachova


Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: Borek u Tachova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 239 104 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy